Çarşamba, 06 Ekim 2021 13:36

Yıllar Önce Basında Adalar

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Yıllar öncesinin gazetelerinde Adalarla ilgili haberleri taramaya devam ediyoruz.

1935 Ekim’inde Adalar’da gündem nelerden oluşuyormuş? İzlemek ister misiniz?

Bakalım o zaman…

 

Ne Dersiniz?

YiNE AKLISELIM ...

Basın tarihinden...

Geçenlerde bu sütünde (aklıselim) hakkında birkaç satır yazmıştık. Bir yerde düzen, bayındırlık, rahat ve refah yerleşmek için her şeyden evvel mutlaka  (aklıselim) bulunmalıdır.

Şimdi size bir misal yazacağız ki; maalesef (aklıselim) ölçüsü ie ölçülecek bir şey değildir. Bu misal belki küçük bir şeydir ama dediğimiz gibi işlerde aklıselim ölçüsünün eksikliğini gösterdiği için önemlidir.

Adaların vapur ücreti 30 kuruşa indirilmiş. Eskiden 37 uçuk kuruş idi. İyi bir şey. Çünkü bir bilete konan on para fazlalık bilet ücreti nisbetinin çok üstünde yolcu eksilmesine sebep olur. Bilet ucuzlayınca da yolcu sayısı çoğalır.

Şimdi burada dikkat edilecek bir nokta var: bakınız!

Köprüden adalara vapur ücreti gidip gelme 30 kuruş.

Köprüden kalkan Ada vapurlarından birkaçı Kadıköyüne de uğrar. Eğer Kadıköyünden Adaya ,gitmek isterseniz bilet 37buçuk kuruştur.

Evet! Rakam yanlış değil.37 buçuk kuruştur. Köprüden binerseniz 30 kuruş, vapur Köprüden Kadıköyüne kadar geldikten sonra Kadıköyünden binecek yolu 7 buçuk kuruş fazla verecektir.

Bunu gördünüz ya!  Şimdi bunu yapan müessese size hiç şüphesiz kendine göre birtakım sebepler söyler. Lakin (aklıselim) ölçüsü Köprüden 30 kuruşa gidilen bir yere daha yakın olan Kadıköyünden daha fala para alınmasını ölçemez.

İşlerimizin kamuca tasvip edilmesini istiyorsak onları (aklıselim) ölçüsü ile ölçmeliyiz.

Biz böyle düşünüyoruz.

Siz ne dersiniz?

Tan, 10 Birinciteşrin (Ekim) 1935, Perşembe

 

 

Sonbahar tarifesi

Yeni tarifelerin tatbikına bugün başlanıyor

Basın tarihinden...

Akay ve Şirketi Hayriye İdarelerinin sonbahar tarifeleri bugünden itibaren tatbik edilecektir.

Akay İdaresi bu yılki sonbahar tarifesine Adalar için daha fazla vapur koymuştur. Bu suretle Adalarda oturanların kış aylarında da yerlerinde kalmaları ve göç masrafından kurtulmaları için alınan tedbirlerden biri daha tatbik edilmiş olmaktadır.

Şirketi Hayriyede sonbahar tarifesinde Tarabya ve Beykozdan sonra gelen uzak iskelelere doğru postalar koymuştur.

Adalar için ucuz tarife

Akay İdaresinin Adalar hattı için kış mevsimine mahsus olmak üzere tatbikini kararlaştırdığı ucuz tarife de bugünden itibaren başlıyacaktır. Ekonomi Bakanlığınca da onaylanan yeni tarifeye göre Büyükada ile Heybeliadaya gidip gelme birinci mevki 30, ikinci mevki 22, Kınalı ve Burgaz adalarına gidip gelme birinci mevki 27, ikinci mevki 20 kuruştur.

Cumhuriyet, 1 Birinciteşrin (Ekim) 1935, Salı

 

 

Ada suyu gene başka bahara kaldı!

Basın tarihinden...

İşi bu sefer de Sular idaresi inceliyecekmiş!

Adalara su verme meselesi de bir yılan hikâyesi oldu. Uray, bu güzel sayfiye yerlerine râğbeti artırmak için senelerdenberi su verme işile meşgul olmakta ve araştırmalar yaptırmaktadır. Hatta bir aralık Adalarda su depoları tesisi ve su nakletmek için gerek olan vapurların alınması da kararlaştırıldı. Bütün bu kararlara, bu incelemelere rağmen hâlâ Adaların su meselesi halledilmiş değildir. İşin öyle kolay kolay başarılamayacağı da anlaşılmış olmalı ki Uray bu su işini olduğu gibi Sular Direktörlüğüne havale etmiştir. Binaenaleyh Adalara verilecek su işi için bu sefer de Sular Direktörlüğü incelemlere başlıyacaktır. Mamafih ilgili zevatın teminatına bakılırsa önümüzdeki mevsimde kesin surette Adaların su meselesi halledilecektir.

Cumhuriyet, 9 Birinciteşrin (Ekim) 1935, Çarşamba

 

 

Büyükadalıların şikâyeti

Büyükada Parti kongreleri yapılırken Büyükadada oturanlar Büyükadanın su işi ile ekmek işinden şikâyet etmişlerdir. Halkın şikâyetine göre Büyükadada yalnız iki furun mevcuddur. Bunlardan birisi ekmek, diğeri francala çıkarmaktadır. Her iki furun da layıkile kontrol edilmediği için istedikleri gibi ekmek ve francala çıkarmaktadırlar.

Su işi için de tekrar alâkadarlara başvurulması temennisinde bulunulmuştur.

Cumhuriyet, 11 Birinciteşrin (Ekim) 1935, Cuma

 

 

Büyükada mezarlığı

Basın tarihinden...

Büyükadada oturan halk Uraya başvurarak, Büyükada mezarlığının artık dolmuş bulunması yüzünden kendilerine ölüleri gömmek üzere yeni bir yer gösterilmesini istemişlerdir.

Filhakika Uray incelemelerde bulunmuş ve mezarlığın artık dolduğunu görmüştür. Bu mezarlığın yanında boş arazi vardır. U ray burasını istimlâk ederek mezarlığa kalbetmek fikrindedir. Fakat bazı alâkadar zevat, halkın yegâne mesire mahalli olan Büyükadada böyle bir mezarlık kurulmasının doğru olmadığını ileri sürmektedirler.

Cumhuriyet, 18 Birinciteşrin (Ekim) 1935, Cuma

 

 

Heybeliadanın kadastrosu yarın başlıyor

Basın tarihinden...

Kadastro mıntaka direktörlüklerindeki postaların çalışmaları devam etmektedir. Beyoğlu kadastro müdürlüğü, Asmalımescit mahallesinin kadastrosunu ikmal etmiştir. Şimdi, bu mahalledeki gayrimenkul sahiplerinin verdikleri beyannameler tetkik edilmektedir. İlan müddeti bittiği için yarından itibaren de Heybeliadanın kadastrosuna başlanacaktır. Bu kadastroyu yapacak mıntaka  kadastro direktörlüğü Heybeliadada bir bina tutarak hazırlıklarını bitirmiştir.

Tan, 6 Birinciteşrin (Ekim) 1935, Pazar

  

 

Ada vapurunda bir ölüm

Basın tarihinden...

Evvelki gün Büyükadadan 1.15 seferini yapmak üzere kalkan Göztepe vapurunda bir ölüm hadisesi olmuştur: Büvükadada oturan 55 yaşlarında Dimitri Feçila apandisit ameliyatı olmak üzere Cerrahpaşa hastanesine giderken kalp sektesinden vapur içerisinde ölmüştür. Zabıta ölüm etrafında tahkikatta bulunmaktadır.

Tan, 9 Birinciteşrin (Ekim) 1935, Çarşamba

 

 

Büyükadanın Küçük Tur yolu

Basın tarihinden...

Büyükadanın küçük tur yolunun yapılması bitmek üzeredir. Şarbay yapıyı gözden geçirmiş ve çok beğenmiştir. Ancak geri kalan kısım için adalar ilçebayı belediyeden para istemiştir. Bütçede tahsisat olmamakla beraber yolun bitmesi için gereken para tedarik edilecektir.

Tan, 18 Birinciteşrin (Ekim) 1935, Cuma

 

 

Son değişiklik Cuma, 08 Ekim 2021 00:25
Yorum yapmak için oturum açın