Perşembe, 03 Eylül 2020 12:18

Adalar İlçesi Koruma Amaçlı 1/5000 İmar Planı Strateji Belgesinin Hazırlanması

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

İBB Şehir Planlama Müdürlüğünün sunmuş olduğu iş akışı ve takvime göre, şu aşamada Adalar İlçesi KANİP çalışmaları sürecinde hazırlanmakta olan “plan strateji belgesini” hedefleyen Planlama Temaları Çalışması yapılmaktadır. Bu plan çalışmasının en önemli aşamasında olduğumuzu düşünüyoruz.

STRATEJİ BELGESİ NEDEN ÖNEMLİDİR ve BU RAPORU KİMLER HAZIRLAMALIDIR?

Adalar’ın koruma amaçlı imar planları bu strateji belgesinin belirlediği vizyon ve ilkeler doğrultusunda şekillenecektir. Planın benimsenmesi ve uygulamanın sürdürülebilmesi stratejik tüm kararların mutabakat ile alınması ile mümkündür. Bu da geniş tabanlı, çok paydaşlı ve katmanlı bir katılım modeli ile mümkündür.

Bütüncül bir bakış şarttır. Bunu sağlayacak olan da içeriğin belirlenmesinde tutulması gereken yöntemdir. İmar planı alışılageldiği gibi kesinlikle binalar yapma planı olarak algılanmamalıdır. İmar planı o beldenin yaşayanlarının nasıl bir gelecek istediklerinin ve buna göre alınması gereken önlem, uygulanması gereken ilkeleri belirleyen ve bütün paydaşların ortaklaştığı bir yönetim planıdır.

İMAR PLANI ÇALIŞMALARI NEDEN YERİNDE SÜRDÜRÜLMELİDİR?

İkinci bir önemli konu ise güçlü bir katılım aksiyonu için çalışmaların yerinde ve paydaşlarla birlikte yürütülmesidir. İBB planlama ekibinin koşulları başka İstanbul ilçelerine göre gerçekten çok büyük farklılıklar gösteren Adalar’da doğru bir süreci yönetebilmeleri mesailerini burada harcayarak ve öğrenerek mümkün olabilir. Bu konuda Adalar Kent Konseyi misyonu gereği kolaylaştırıcılık yapmalıdır ve bir halk toplantısında da bunun işaretini net olarak vermiştir. Konseyin faaliyet gösterdiği Çelik Gülersoy kültür ve Sanat Merkezi’ne ait açık ve kapalı mekanlar bu çalışma için uygundur. Yerel ve merkezi belediyenin de katkısı ile eksik olan donanımlar tamamlanabilir. Zaman geçirmeden İmar planı çalışmalarının Büyükada’da ki söz konusu lokalde ve diğer 3 ada da ayrıca belirlenecek lokallerde paydaşlarla buluşma ve çalışma yeri olarak düzenlenmesi gerekir.

PLAN STRATEJİ BELGESİ NASIL OLUŞTURULUR?

İBB Şehir Planlama Müdürlüğü, üzerinde çalışılması gereken konuları öneren Planlama Temaları Çalışması başlığı altında bir metni bizlere sundu. Bu metinde strateji belgesine esas olacak konular 9 başlıkta toplanmış. Ekim ayı sonunda bu fazın tamamlanması amaçlanıyor. Bu durumda bu başlıkların çalışma grupları oluşturularak ele alınması gerekiyor.

 1. Bu belirlenmiş ana başlıkları çalışacak grupların plan çalışmasına katılacak gönüllüler ve planlamacılar tarafından oluşturulması,
 2. Çalışma gruplarını oluştururken her 4 adadan bir kişinin bulunmasına mutlaka özen gösterilmesi,
 3. Grup yapılarında olabildiğince farklı paydaşların bulunmasına özen gösterilmesi,
 4. Çalışma Gruplarının moderatörlüğünün hem sivil taraftan hem de kamu tarafından olmak üzere iki kişiden oluşması (böylece her grupta İBB planlama ekibinden bir uzmanın bulunması sağlanmış olacaktır),
 5. Grupların kendi çalışma alanlarına göre gerektikçe uzman takviyesi yapabilmesi,
 6. Grup çalışmalarına süre ve standart getirmek için,
  1. Grup çalışma raporunun tamamlanma süresinin belirlenmesi,
  2. Sürenin sonunda gruplar raporlarını sunulması ve tartışmaya açılması,
  3. Grup çalışmalarında üretilen bilgi ve belgelerin diğer gruplarla paylaşılabilmesi için bir ağ oluşturulması, toplantı kayıtlarının ve tutanaklarının erişilebilir olması,
  4. Grup toplantılarının grup üyesi olarak belirlenmiş kişiler dışında katılmak isteyen dinleyicilere açık olması, grup moderatörlerinin inisiyatifi ile bu katılımcıların katkılarının alınması,
  5. Gruplara katılımın belirlenmesinde sayı sınırlaması getirmeden, gönüllülük ve gereksinim kriterlerinin esas alınması ve katılımcıların farklı gruplarda faaliyet göstermelerine olanak sağlanması, gerekmektedir.
 7. Grup raporlarının tamamlanmasından, sunumundan ve açık tartışmaların yapılmasından sonra grup temsilcilerinden oluşan 9 kişilik bir editör grubu ile raporun son halinin belirlenmesi. Bu grupta da olabilecek tartışmalar sonucunda:
  1. Raporlarda yer alan ortak ve güçlü yaklaşımların bir analizinin yapılması,
  2. Çalışma gruplarının düşünce ve öneri üretimlerinin tamamının rapora yansıtılması,
  3. Özellikle karşıt yaklaşımların karşıtlık neden ve gerekçeleri ile raporda bulunmasının sağlanması,
  4. Bu analizin esas amacının ortak vizyonun belirlenmesinin önünün açılması ve “Plan Vizyonu” başlığı altında bir araya getirilecek ortak yaklaşımın bundan sonraki planlama çalışmalarında taviz verilemez ve geri dönülemez ana ilkeler bütününü oluşturacağının vurgulanması gerekmektedir.

Strateji raporunun Ekim ayı sonuna kadar elde edilebilmesi için zamanımızın çok fazla olmadığı çok açıktır.

Son değişiklik Cuma, 04 Eylül 2020 01:10
Yorum yapmak için oturum açın