Çarşamba, 05 Şubat 2020 13:43

Geçiş Dönemi Yapılanma Kararlarını Okumak

Ögeyi değerlendirin
(1 Oylayın)

Adalar’da Geçiş Dönemi Yapılanma Koşulları V No lu Koruma Bölge Kurulu tarafından ilan edildi.

10.01.2020 tarih ve 6931 sayılı karar ile Adalar’da koruma imar planları hazırlanana kadar geçen süre içinde tescilsiz parsellerde yeni inşaatlar yapılabilecek.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 17. Maddesi gereğince Koruma Bölge Kurulları bu kararları almakta yetkili.

Bu kararları şöyle bir gözden geçirirsek:

Kararın madde 1’den 5’e kadar olan hükümleri Geçiş Dönemi Yapılaşma koşullarının Adalar’ın kentsel sit ve arkeolojik sit alanlarında geçerli olacağını söylüyor. Bu maddeler tescilli kültür varlıklarının geçerli olan mevzuat çerçevesinde ele alınabileceğini, üzerinde tescilli yapı olan parsellerde ikinci bir bina yapılamayacağını ve tüm parsellerde yapılacak her türlü inşai faaliyetin kurul onayı ile olabileceğini belirliyor.

Bu 5 maddede geçen tüm hususlar zaten geçerli olan ve uygulanan mevzuatın içinde mevcuttur. Bu kararda tekrar edilmiştir.

6. madde ifraz ve tevhit yasağını tekrar belirttikten sonra Koruma Bölge Kurulu tarafından bazı koşullara bağlı olarak ifraz ve tevhidin yapılabileceğini söylüyor.

  • Alanın sosyal ve fiziksel kalitesini arttırmak için donatı alanı oluşturmak amacı ile,
  • Sit alanları farklılığı durumunda,
  • Büyüklük ve şekil kısıtlılığından dolayı tek başına yapı yapılamayacak parsellerde,

Bu üç koşul çerçevesinde kurul karar verebileceğini belirtiyor.

Bu madde ile ilgili aklımıza gelen en önemli soru şudur:  Donatı alanları imar planları ile belirlenir, kurul donatı alanı belirleyebilir mi? Böyle bir kararı Nazım İmar Planı ilke ve ana esasları olmadan nasıl verecektir?

7. Madde “Üzerinde Tescilli Kültür Varlığı bulunmayan parsellerde yeni yapı yapılabilir” diyerek başlıyor ve hazırlanacak Koruma Amaçlı İmar Planları ile çelişmemesi açısından bugün donatı alanı olarak kullanılan alanlarda yeni yapılaşmaya izin vermiyor.

Bu maddenin alt maddelerinde projelendirme usulleri, konum belirleme, siluet etkisi, ağaç durumu, komşu parsellerle olan ilişki gibi sit alanlarında yapılacak yapılarda uyulması gereken koruma açısından bilinen ana ilkelere değinmeler yapan kararlar alıyor.

Arazi eğimi ile ortaya çıkan bodrum katların iskan edilemeyeceği, yüzme havuzu alan ve oranının belirlenmesi, çatıların düzenlenmesi ve çatılarda güneş kolektörü yapma izni verme gibi de kararlar da bu alt maddelerinde yer alıyor.

Bu madde ile ilgi aklımıza gelen en önemli sorular şunlardır:

  • Adalar’daki tescilli parsellerin üzerindeki yapıların hepsi bir daha tescile gerek duyulmayacak yapılar mıdır? Aralarında özellikle 20. yüzyıla ait modern mimari mirasının olduğunu bilmiyor muyuz?
  • Tescilsiz yapıların yeniden taranması ve bir envanter yapılması gerekmez mi?
  • Tescilsiz parsellerde yeni yapı yapılacaksa eskinin yıkılması gerekecektir, kurul kararının bu endişeyi dile getirmesi gerekmez miydi?
  • Sürmekte olan koruma planı üretimi sürecinde eğer bu değerde yapılar yıkılmışsa bunların ortaya çıkacak olan koruma amaçlı planlarda yer alamayacağı gerçeğini göz ardı edebilir miyiz?
  • Yeni yapılacak bir yapı için imar planı olan alanlarda, bu plana göre bir imar durumu alınır. Bu objektif bir kriterdir. Acaba koruma kurulunun yeni yapılacak yapılarla ilgili imar koşullarını tamamen kendi yetkisinde toplaması doğru mudur? Bu durumda verilen kararlar sübjektif olmayacak mıdır?
  • Sit alanlarında koruma bölge kurulları yapılanma koşullarını bu yaygınlıkta belirleyebiliyorsa imar planına gerek var mıdır?

8.madde engelli ve yaşlılar için alınmış yatay asansör yapabilme olanağını sağlamaktadır.

Bu madde zaten daha önce alınmış bir karardır ve bu karar metninin içinde tekrar yer almaktadır. Bu kararda tekrar edilmiştir.

9. madde ağaçlarla ilgilidir, yetişkin ve sağlıklı ağaçların kesilmeyeceğine hükmetmektedir. Projeler için ağaç rölövesinin isteneceğini bildirmektedir. Bu rölövenin yapının projesini etkileyeceği hükmü verilmektedir.

Sorumuz şu olabilir: Tüm alanı kapsayan bir ağaç envanteri yapılmış mıdır? Ayrıca daha sonraki yapacakları projeye göre bahçelerindeki ağaçları bugünden kesmek veya kurutmak için plan ve uygulama yapan mal sahiplerine karşı bu envantere dayanarak periyodik kontrollerin yapılması için gerekli önlemlerden de bahsetmek gerekir mi?

10.madde ise toplanma alanları ile ilgilidir. Bu alanların belirlenmesinde idarelerin kurulun görüşünü alması gerektiğini belirlemektedir.

Bu kararla Koruma Amaçlı İmar Planları olmayan Adalar Kentsel sitinde inşaat yapmak kolaylaştırılmıştır. Bundan sonra Kurulların vereceği yapılaşma kararlarını tartışabilmemiz biz adalıların katılımı ile hazırlanmış bir imar planının vizyon ve ilkeleri çerçevesinde mümkün olamayacaktır.

Bugünkü mevzuatın olanakları ile pekala basit onarımlarını yapabilen, gerekirse deprem güçlendirmesi için kurula proje sunabilen ve belediyesine onaylatabilen, tescilli yapıları için plan olsun olmasın daima rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlattırıp gene belediyesine onaylatabilen adalıların bir mağduriyetinin olduğundan söz etmek doğru mudur?

Afet riski taşıyan yapıların yeniden yapılandırılmasına olanak sağlayan kurul kararı zaten vardı. Bu karara göre eğer yapı yıkılacak ise yeni projenin yıkılan binanın bulunduğu koşullara uyması gerekiyordu. Şimdi ise tamamen kurul tarafından yapılacak takdire kalmış bir uygulamalar zincirinin açılacağından söz etmek durumundayız.

 

T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU

Toplantı No. ve Tarihi : 47 25/01/2017                                           Toplantı Yeri

Karar No. ve Tarihi : 681 25/01/2017                                              ANKARA

İLKE KARARI

KENTSEL SİTLER, KORUMA VE KULLANMA KOŞULLARI

Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının belirlenmesi aşamasında koruma amaçlı imar planı kararlarını etkileyebilecek nitelik ve yoğunluktaki uygulamalara izin verilmemesi, kentsel sitin doku özelliklerine bağlı olarak yoğunluk, kütle, konum, yükseklik, mimari özellikler, yapı malzemesi, renk ve benzeri koşulların tanımlanması esastır.

2. Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları Belirlenmiş Alanlarda

Bu alanlarda; tevhid, ifraz vb. uygulamalar ile alt yapı uygulamalarının geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları doğrultusunda ilgili koruma bölge kurulunca uygun bulunması koşulu ile yapılabileceğine,

2.1 Tadilat ve Tamirat

a) 1. grup tescilli yapılarda uygulamanın, ilgili Yönetmelik doğrultusunda koruma bölge kurulu izni ile varsa KUDEB yoksa koruma bölge kurulu müdürlüğü denetiminde yapılabileceğine,

b) 1. grup dışındaki tescilli yapılar ile mevcut yasal düzenlemelere veya onaylı bir plana göre ruhsat alarak tamamlanmış tescilsiz yapılardaki uygulamaların, ilgili Yönetmelik doğrultusunda varsa KUDEB, yoksa koruma bölge kurulu müdürlüğü izin ve denetiminde yapılabileceğine,

c) Yapılan tadilat ve tamiratlara ilişkin uygulama öncesi ve sonrasına ait rapor ve belgelerin, KUDEB tarafından bir ay içerisinde ilgili koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletilmesine,

2.2. Tescilli Yapılarda Esaslı Onarım

 Tescilli yapılara ilişkin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile yeniden yapım (rekonstrüksiyon) projesinin koruma bölge kurulunca uygun bulunması koşulu ile yapılabileceğine, uygulamanın onaylı projesine uygun tamamlandığına dair denetleme sorumlusu mimar, varsa KUDEB yoksa ilgili idarelerin teknik raporu ile uygulama sonrası fotoğraflarının koruma bölge kurulunca değerlendirilerek uygun bulunmasından sonra ilgili Yönetmelik doğrultusunda yapı kullanma izin belgesi verilebileceğine,

2.3. Tescilsiz Yapılarda Esaslı Onarım ve Yeni Yapılanma

Mevcut yasal düzenlemelere veya onaylı bir plana göre ruhsat alarak tamamlanmış tescilsiz yapılardaki esaslı onarımlar ile yeni yapılanmaların, sit alanındaki doku bütünlüğünü zedelemeyecek ve çevresi ile birlikte etüt edilerek hazırlanacak mimari projelerinin koruma bölge kurulunca uygun bulunmasından sonra uygulanabileceğine, onaylı projesine göre tamamlanan uygulamalara ilişkin varsa KUDEB yoksa ilgili idarelerin teknik raporu ile uygulama sonrası fotoğraflarının koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletilmesine, koruma bölge kurulu müdürlüğünün uygun görüş yazısı doğrultusunda ilgili idarelerce yapı kullanma izin belgesinin verilebileceğine,

Son değişiklik Çarşamba, 05 Şubat 2020 16:34
Yorum yapmak için oturum açın