Perşembe, 04 Ekim 2018 15:56

Adalar’da fayton taşımacılığının 20 yılı

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Bugünlerde, kalkacak mı, kalkmayacak mı tartışmalarıyla gündeme gelen faytonların Adalar’da son 20 yılına bakmak istedik.

Fayton taşımacılığını düzenleyen, denetleyen tüm kurum ve kuruluşların aldığı kararları, yaptıkları açıklamaları çeşitli başlıklarda topladık.

Adalı okurlarını sıkmak pahasına sıraladığımız bu yönetmelik, karar ve açıklamaların neredeyse tamamının uygulamada kadük kalması, Adalar’da fayton taşımacılığının son 20 yılının özeti olarak okunabilir.

1998

25.12.1998 tarihli İl Trafik Komisyonu’nun kararları

Tescil

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 22/d maddesine göre Adalar ilçesinde çalışmakta olan motorsuz araçların tescil işlemlerinin İlçe Belediye Başkanlığınca yürütülmesine. bu işlemler yerine getirilirken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Motorsuz Kara Nakil Vasıtaları Esnaf Odası ile işbirliği yapılmasına (İl Trafik Komisyonu, Karar tarihi: 25. 12. 1998)

Motorsuz kara nakil vasıtalarının Belediye Başkanlığınca yapılan tescillerinin yılın 01-03 Mayıs tarihleri arasında Emniyet Müdürlüğü, Sağlık Grup Başkanlığı ve Esnaf Odası Başkanlığı’nın birlikte oluşturacağı, Kaymakamın başkanlığında kurulan komisyon tarafından yenilenmesine, bu tarihten sonra yapılan başvuruların kabul edilmemesine...

Hak sahiplerinde aranacak şartlar arasında:

İlgili Esnaf odasına kayıtlı olması
İkametgahının belirli olması (Adalar’da ikamet etmesi)
Aile geçimini bu yolla sağladığını belirtmiş olması
Bir kişiye en fazla 2 fayton tescil edilmesine, eşine ve 18 yaşından küçük çocuklarının adına tescil işlemi yapılmamasına

Plaka devri yasak

Adalar’daki faytonların mevcut plakası ile birlikte satışının kesinlikle yasaklanmasına, bu konumdaki hak sahiplerine faytonların o günkü değeri kadar ücretin Esnaf Odası Başkanlığı tarafından bütçesinden karşılanmak suretiyle ödenmesine

Atlara sağlık karnesi ve denetim

Adalar’da bulunan bütün atların her yıl en geç Haziran ayında Tarım Bakanlığı ve belediye veterineri tarafından kontrol edilerek sağlıklı olan atların kızgın mühürle işaretlenip her at için (cins, renk ve bazı özellikleriri belirten) sağlık karnesi çıkarılmasına, aynı işlemin dışarıdan getirilecek atlara da yapılmasına

Yük arabaları kaldırılıyor

Adalar’da inşaat sektörünün durma noktasına gelmesi nedeniyle “Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi” açısından atların ağır şartlarda çalıştırılması, eziyet verici uygulamalar sonunda sağlıklarının olumsuz yönde etkilenmesi hususus göz önünde bulundurularak, Adalar’da yük aracı olarak kullanılan at arabalarının 2000 yılı sonuna kadar ortadan kaldırılması için alternatif bir çözüm getirilmesine

Adalar’da bakkal, manav, tüp gaz dağıtımı gibi esnafın yük taşımacılığında kullandıkları mevcut at arabaları yerine üç tekerlekli bisikletlerin kullandırılmasına, bu kapsamda halen kullanılan atlı yük arabalarına ait ruhsatların 1999 yılı sonuna kadar iptal edilmesine,

Sürücülere tek tip kıyafet

Fayton sürücülerine tek tip kıyafet (belediye, emniyet ve oda işbirliği ile) temin edilerek uygulamaya geçilmesine

Atların başıboş dolaşmaları yasak

Fayton ve yük arabalarına ait atların ormanlık alanlarda ve yerleşim yerlerinde başıboş ve uygunsuz vaziyette dolaşmalarını önlemek, Adalar’da yaşayan insanların sağlık ve güvenliklerinin tehlikeye düşmemesi, ormanlık alanların tahrip edilmemesi için mevcut yerlerde bulunan ahırların ıslahı ve korumaya alınacak şekilde çitlendirilmesine, başıboş dolaşan atların Belediye atelyesinde yapılacak olan özel yerlerde toplanarak at sahiplerine gerekli cezai işlem yapılmasına, gerekirse arabaların uzun sureli trafikten men edilmelerine veya plakalarının iptaline.

Fayton sürücü belgesi

Motorsuz araç olan fayton için sürücü belgesi almak isteyen sahısların Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 75. maddesi gereğince gerekli sağlık muayenesinden geçtikten sonra Belediye, Emniyet Müdürlüğü, Sağlık Grup Başkanlığı, Arabacılar ve Esnaf Odası başkanlığı tarafından görevlendirilen kişilerden oluşan komisyon tarafından sınava tabi tutulmasına ve bu kişilerde aşağıdaki şartların aranmasına:

...18 yaşını bitirmiş olmak,
Adalar’da ikamet ediyor olmak
Ağır hapis veya yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak
En az ilkokul veya ilköğretim okulu mezunu olmak

Belgesi olmayanların sürücü olarak çalıştırılmamasına, bu belgelerin belediyenin ilgili trafik birimi tarafından numaralı olarak getirildiğinde verilmesine

Arabalarda bulundurulması gereken belgeler

Tescili yapılan tüm araçlarda sürücü belgesi, tescil belgesi, teftiş karnesi, 2 adet plaka, atlara ait sağlık karnesi, çalışma karnesi ve Trafik sigorta poliçesinin bulundurulmasına, ayrıca fiyat tarife listesinin ve faytonların uyacakları kuralların herkesin görebileceği bir şekilde asılı bulundurulmasına

Teslici yapılan tüm araçların vergilendirilme açısından ilgili vergi dairesine kayıtlarının sağlanmasına

Kurallara uymayanlara yönelik cezai müeyyideler

Motorsuz araç olan faytonların sürücülerinin kamunun rahatını ve huzurunu bozacak ve sağlığı tehdit edecek şekilde çevreyi kirletici eylemlerde bulunmalarının kontrol altına alınması, kurallara uymayanların trafik mevzuatı, çevre mevzuatı ve Belediye Zabıta talimatnamesi hükümleri doğrultusunda cezalandırılmasına, bu amaçla her araçta ilçe Hıfzısıhha kurulunca belirlenen malzemelerin bulundurulmasına, her ne şekilde olursa olsun kirliliğe yol açan durumların anında sürücü tarafından izalesine, bunlara gerek duyulmaması için faytonların pisliklerini yollara dökülmesini engelleyen atların arkasına bağlanan, ihtiyaç duyulduğunda her yerde bulunmayan torbaların gerekirse Belediye Başkanlığı tarafından temin edilerek ücret karşılığı fayton sahiplerine dağıtılmasına.

Faytonların kontrol altında tutulabilmesi, can ve mal emniyeti bakımından doğabilecek her türlü tehlikenin men edilmesi için belirli usulsüz davranışların tekrarı halinde araçların muayyen zamanlarda trafikten men edilerek, KTY 138. maddesi uyarınca (ilk kez işlenen hatalarda para cezası uygulanması, tekrarı halinde bir gün süreyle trafikten men edilmesi, kusurlu davranışın ikinci tekrarı halinde taşıtın 5 gün süreyle men edilmesi, üçüncü tekrarında trafikten men süresinin 15 gün olması, dördüncü ve daha fazla tekrarında ise sezon boyunca trafikten men edilmesine)..

Park yerleri ve girilemeyecek cadde ve sokaklar

Belediye tarafından yapılacak “Fayton Park Yeri” levhalarının alt kısmında park yerinde durması gereken fayton sayısı belirtilmek suretiyle park yerinde fazla sayıda faytonun durma ve bekleme yapmasının önlenmesine

Taşıt trafiğine kapalı yollar

Recep Koç Caddesi
Gülistan caddesi
İskele Caddesi
Saat meydanı
23 nisan Caddesi (Splendid Otele kadar)
Şehbal sokak

Yukarıdaki güzergahlara motorlu ve motorsuz taşıtların yıl boyunca, bisikletlerin ise 01 Haziran – 30 Eylül tarihleri arasında girişinin yasaklanmasına

Geçiş yasağı olan yollar

Çankaya Caddesi (tamamı)
Çınar Caddesi (tamamı)
Malul Gazi Sk. (Deniz kulübüne kadar)

Trafikten men ve para cezasının birlikte uygulanacağı fiil ve durumlar

Alkollü, sürücü belgesiz, plakasız, tehlikeli şekilde, gece fenersiz, çevreyi rahatsız edecek şekilde, aşırı hızla, yüksek sesle müzik dinleyerek, eksik evrak ile, yıllık kontrol muayenesi yaptırmaksızın araç kullanmak gibi suçlarda para cezasının yanısıra, fiilin ağırlığına göre aracın birinci tespitinde 1 ila 15 gün trafikten men edilmesine

2. kez işleyenlere 15 gün trafikten men cezası uygulanmasına

3. defa işleyenlerin araç tescilinin bir daha ruhsat verilmemek üzere iptal edilmesine, ruhsatı iptal edilen bu taşıtların başkalarına devredilebilmesine,

2005

Adalar’da Fayton taşımacılığı Yönetmeliği - 1 Haziran 2005

2005 yılında, Adalar Belediye Meclisi tarafından hazırlanan ve İBB tarafından onaylanan yönetmelik, fayton taşımacılığında devrim diye tanımlanıyordu.

2005 Haziran sayılı Adalı dergisinde konuyla ilgili haber şöyleydi:

“Son yıllarda giderek artan, gerek Adalılar’ın ve gerekse Adalar’ı ziyaret edenlerin tepkisini çeken düzensizlik artık son buluyor.

Kanuni dayanağını 1998 tarih ve 138 sayılı İl Trafik Komisyonu kararıyla, beldelerde trafik düzenleme yetkisini Belediyelere veren yeni Yerel Yönetimler Yasası’ndan alan yönetmelik, Adalar Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Faytoncular Odası koordinasyonuyla uygulanacak. Uygulamada denetim görevini Belediye Zabıtası ve Emniyet yerine getirecek.

Yönetmelik hazırlığı için Belediye Meclisi Şubat toplantısında 4 kişilik bir komisyon kurdu. Komisyon önce kamu kesimi, yerel yönetim ilgilileri, sürücüler ve Adalılarla konuştu. Durum tespiti yaptı, sorunları ve çözüm başlıklarını saptadı. Bu görüşmeler bir rapora, ardından da yönetmeliklere dönüştü.

Belediye Meclisi’nin 10 Mart tarihli toplantısında, komisyonca hazırlanan rapor ve yönetmelikler oybirliği ile kabul edildi. Yönetmelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne onay için gönderildi. Büyükşehir Belediye Meclisi onayının ardından, yönetmelik uygulanmaya başlanacak.

Yeni düzenin ilk adımları

Ruhsat ve Tescil

Öncelikle şu anda kullanılan faytonların tamamının kullanıma uygun olup olmadığı denetlenecek ve uygun olanlar tescil edilecek. Bunun için her yıl 1-31 Mayıs tarihlerinde Adalar Kaymakamı başkanlığında Ruhsat ve Tescil Komisyonu kurulacak. Komisyon bir başkan, 4 kurumsal üye ve 1 sivil toplum kuruluşu temsilcisi olmak üzere 6 kişiden oluşacak ve ruhsat ve tescil işlemi için 4 üyenin olumlu oyu gerekecek.

Faytonun adına tescil edileceği ve ruhsat verileceği kişilerde; Adalar’da ikamet etme, savcılık iyi hal kağıdı, iyi hal kağıdında sarkıntılık, tecavüz, uyuşturucu kullanmak,hırsızlık ve gasp gibi suçlardan hüküm giymemiş olma şartı, trafik sigorta poliçesi ... aranacak.

Faytonların niteliklerinin artırılması

Faytonlarda bulundurulması zorunlu aksesuarların yanı sıra, faytonların daha nitelikli hale getirilmesi amacıyla çok sayıda şart aranacak. Bunun için Güzel Sanatlar Fakülteleri Endüstri Tasarım Bölümleri ile yapılacak çalışmayla bir fayton prototipi belirlenecek ve zaman içinde tüm faytonların bu prototipe uyumları istenecek. Bu dönemde aranan şartlar arasında, sepetin rengi ile oturma minderinin renginin uyumu, minderlerin suni deri olması, çamurlukların sarı ve paslanmazdan yapılması, eğri büğrü olmaması, makas ve tekerleklerin sağlamlığı, kenarlarda kesme çiçek koyacak çiçekliklerin bulunması, torbaların at pisliğini düşürmeyecek şekilde olması, sökülüp takılabilir parçaların her birinin barkodlu olması ve bazı parçaların takası önlemek amacıyla mühürlenmesi , tarifelerin Türkçe ve İngilizce olarak müşterinin görüp okuyabileceği büyüklükte ve yerde bulundurulmaları gibi 70’e yakın hüküm yer alıyor.

Ruhsat ve tescil belgeleri 1 yıllık olarak düzenlenecek ve her yıl yenilenecek. Şartların yerine getirilip getirilmediği kurulan komisyon tarafından ve asgari 5’de dörtlük oy ile belirlenecek ve rapor düzenlenecek.

Atlarda aranacak şartlar

Fayton sahipleri, ruhsatlandırma istediği yıl içinde hangi atları arabasına koşacağını beyan etmek zorunda. En fazla 4 at beyan edilebilecek. Atlar için Adalar belediyesi At pasaportu tanzim edecek ve denetim sırasında bu pasaportlar da getirilecek. Pasaportlar Veteriner Müdürlüğünce verilecek. Veterinerlik, atlarda belirli vasıfları arayacak. Bunlar arasında atların aşılarının yapılıp yapılmadığı, üç yaşından küçük 13 yaşından büyük olmadığı, ruam kontrolünden geçtiği, 4 aydan büyük hamileliği olmadığı gibi şartlar bulunuyor. Şartlara haiz atların kulağına numaralı küpe takılacak ve vücutlarına at tanıma çipi enjekte edilecek.

Sürücüler kurstan ve sınavdan geçiyor

Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından her yıl fayton sürücüsü kursları açacak. Bu yıl Nisan ayında açılacak kurslara tüm sürücüler katılmak zorunda. Kursların müfredat programında Davranış bilimleri dersleri, Kılık kıyafet dersleri, insan sağlığı, ilk yardım, koruyucu önlemler, nitelikli beslenme, At sağlığı ve beslenmesi, Ada tarihi ve coğrafyası , turistlere davranış kuralları, iyi ahlak anlayışı, fayton arabasının bakım ve tamiri, çevreye karşı sorumluluklar, at koşum takımları, asayiş ve güvenlik, trafik kuralları gibi dersler bulunacak.

Kurs sonucunda, oluşturulacak sınav komisyonu tüm sürücüleri sınaca tabi tutacak ve sürücü belgesi sahibi olabilmek için sınavdan 100 üzerinden 70 almak gerekecek.

Sürücülerde aranan şartlar

Kurslara katılmak ve iyi not almak yetmiyor. Sürücülerin 18 yaşını bitirmiş olmaları, Adalar’da ikamet ettiklerini kanıtlamaları (mülk sahibi olmak ya da ruhsatla yapıldığı kanıtlanmış bağımsız bölümde kiracı olmaları), tevacüz, sarkıntılık, uyuşturu kullanmak, hırsızlık, gasp gibi suçlardan hüküm giymiş olmamaları, ilkokul mezunu olmaları gerekiyor. Sürücülerin yetkili hastanelerden alkol ve uyuşturucu madde bağımlısı olmadıklarına ve davranış bozukluğu göstermediklerine ilişkin rapor almaları da isteniyor.

Kılık kıyafet yönetmeliği

Bir başka yönetmelikle de fayton sürücülerinin yaz ve kış aylarında tek tip kıyafet giymeleri zorunluluğu getiriliyor. Kıyafet kurulacak bir komisyon tarafından her Eylül ayında kararlaştırılacak, standartlar ve malzeme seçimi yapılıp nasıl temin edileceği belirlenecek. Bu yönetmelikle sürücü kıyafetlerinin Adalar’ın tanıtımına katkıda bulunulması, geleneksel sürücülüğün toplum tarafından sevilmesi, fayton sürücülerinin rahatı ve konforu amaçlanıyor.

Bunlara ek olarak At Ahırları Yönetmeliği ve Seyis (at bakımını yapacak kişiler) yönetmeliği ve faytonlar için trafik kuralları yönetmeliği de çıkarıldı.

Yönetmelik üzerine açıklamalar

Adnan Demir / Adalar Belediye Meclisi Üyesi ve Komisyon Başkanı

Eski düzenden herkes şikayetçiydi

Adalar Belediye Meclisi’nin 10 Mart tarihli toplantısında oybirliğiyle kabul edilen Fayton Yönetmeliğinin hazırlığı 4 Belediye Meclisi üyesinin yer aldığı komisyon tarafından hazırlandı. Komisyon başkanı Adnan Demir süreçle ilgili sorularımızı yanıtladı?

Sayın Demir, bu düzen değişikliğine neden gerek duyuldu?

Faytonlar Adalarımızın temel ulaşım aracı. Ama ne yazık ki, son yıllarda gerek faytonlarımız, gerekse fayton sürücülerinin büyük bölümünde kuralsızlık hakimdi. Bu böyle gitmemeliydi. Bu görüntü AB’ye girmeye haırlanan Türkiye’ye ve Adalarımıza yakışmıyordu. Ve 12.000 Adalı bu kuralsızlığın önüne geçilmesini bekliyordu bizden. Aslında ta 1998 yılında kötüye gidiş görülmüş ve önlem olarak 25.12. 1998 tarih ve 138 sayılı İl Trafik Komisyonu Kakarı alınmış. Ama ne yazık ki bu karar uygulanmamış. Aslında uygulanılmayarak da suç işlenmiş olunuyordu.

Kararların hukuksal dayanağı ne? Uygulanabilecek mi?

Yasal dayanağımız 1998 yılında çıkarılan ama ne yazık ki uygulanamayan İl Trafik komisyonu kararıdır. Yeni Yerel Yönetimler yasası da il ve ilçelerde trafik düzenleme yetkisini belediyeye veriyor. Ayrıca Hayvan Hakları yasası da var. Kuşkusuz yasal dayanağın güçlü olması yetmiyor ve uygulama önem taşıyor. Sevinerek görüyoruz ki, başta Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız olmak üzere tüm yetkililer kararın uygulanmasında sonuna kadar kararlılar. Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Emniyet Müdürlüğü bu kararlılığı sürdürür, halk da sahip çıkarsa kararlar hızla yaşama geçecektir.

Kurumlar arası koordinasyon nasıl sağlanacak ve uygulamayı kim takip edecek?

Bu amaçla Belediye bünyesinde bir koordinasyon birimi oluşturuldu, koordinatör de atandı.

Coşkun Özden/ Adalar Belediye Başkanı

Kimi çözümler zamanla oturacaktır.

Adalar Belediye Başkanı Coşkun Özden, yeni faytonlar yönetmeliği ile ilgili sorularımızı yanıtladı...

Faytonlarla ilgili yönetmeliği nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çok ileri bir adım olarak görüyorum. Belediye Meclisi çok önemli bir görevi yerine getirdi. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Belediye, kaymakamlık, emniyet ve oda ile birlikte en iyi şekilde uygulayamaya çalışacağız. 40 yıldır kötüye giden faytonculuk da böylelikle yeniden toparlanıp eski güzel günlerine kavuşacak.

Yönetmeliğin uygulanmasında sorun çıkar mı?

Uygulamada kısmi sorunlar çıksa da bunlar elbirliğiyle giderilir. Sıkıntıyla karşılaşılırsa, karşılıklı mutabakat ile gözden geçirilerek düzenlemeler yapılabilir. Kimi çözümler de zamana yayılabilir. Ama niyet, hep birlikte ve en kısa zamanda yönetmeliğin gereğinin yerine getirilmesidir.

Sürücüler ve oda yöneticileri sahipleniyor mu?

Onlar da değişiklik gereğinin bilincindeler. Sürücü kalitesi iyileşmezse, hiçbir şey iyileşmez. Örneğin, yapılacak yeni ahırların da kısa sürede eskisinden farkı kalmaz. Sorun tek başına altyapıda değil, eğitimde, insan kalitesinde.

Denetim nasıl yapılacak? Yeterli denetim elemanı var mı?

Denetim görevi ağırlıklı olarak bizim üzerimizde. Emniyet ve kaymakamlık da destek olacak. Sorunumuz eleman sorunu. Şu anda tüm belediye hizmetlerinde eleman sıkıntısı çekiyoruz. Bu yaz Büyükşehir Belediyesi’nden zabıta desteği alarak denetim yapacağız.

Trafik yeni yasayla belediyeye bağlandı. Belediyeye bağlı bir Trafik Müdürlüğü’nün kurulması söz konusu. Ne zaman kurulacak bu müdürlük?

2006 yılından itibaren Müdürlük kurulacak. Umarım eleman sorunu da çözülür o zaman kadar.

Mevlut Kurban / Adalar Kaymakamı

Adalılar sahip çıkmalı

Adalar Kaymakamı Mevlut Kurban, Faytonlarla ilgili yeni düzenlemeye ilişkin sorularımızı yanıtladı.

Faytonlar ve fayton sürücüleriyle ilgili olarak Belediye Meclisi’nin 10 Mart tarihli kararı yeni bir dönemi başlatacak gibi görünüyor. Uygulama nasıl olacak? Sıkıntılarla karşılaşılabilir mi? Kararın kağıt üzerinde kalmama tehlikesi var mı?

Adalar Belediye Meclisi’nden karar çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kararı onaylamasının ardından yönetmelik yürürlüğe girecek. Tıpkı bir yasa gibi. Yönetmeliğin uygulanması için Kayamakamlık, Belediye Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Faytoncular Odası elele verecekler. Denetim için personel ayıracaklar ve kesinlikle uygulanacak. Çünkü faytoncular da dahil herkes, var olan durumdan hoşnutsuz. Her açıdan iyileşme bekleniyor. Halkımız bunu talep ediyor. Yönetmelik için yeterli irade var.

Sürücüler ve faytonlar için çok önemli düzenlemeler getiriliyor. Hepsi de uygulanabilecek mi?

Sürücülere ilkokul diploması zorunluluğu getiriliyor. Bu aslında 1998 yılı İl Trafik Komisyonu kararında da var. Ama bugüne kadar uygulanmamış. Fayton sürücülerinin %80’inin ilkokul diploması bulunmuyor. Sadece okur yazarlık belgeleri var. Uygulamanın yürürlüğe gireceği 1 Haziran’a kadar tamamının ilkokul diplomasına kavuşturulması da mümkün değil. Bu noktada bir karar vermemiz gerekecek. Diretirsek uygulamada sorunlarla karşılaşabiliriz. Aksamalarla karşılaşabiliriz. Belki bir geçiş dönemi tarif edebiliriz, Kaymakamlık-Belediye Başkanlığı ve Oda yöneticileri ile görüşerek. Ama bence bunun dışındaki tüm yükümlülüklerin 1 Haziran’a kadar eksiksiz uygulanması sağlanacak.

Oda ve sürücülerin yeterli işbirliğini yapacaklarına inanıyor musunuz?

Kesinlikle inanıyorum. Sürücüler arasında yıllardır bu mesleği onuruyla yapanlar var. Onlar da son yıllardaki bozulmanın farkındalar ve bu durumdan rahatsızlar.

Peki halktan beklentiniz nedir?

Bu sorun sadece Kaymakamlık, Belediye ve Emniyetin sorunu değil. Halk destek olmaz ve sahip çıkmazsa uygulama başarılı olamaz. Adalılar, bakımsız, pis ve sürücüsü temiz olmayan, kurallara uyamayan faytonlara binmemeli. İyi ile kötüyü ayırmalı. En önemli beklentim bu.

Ya akülü araçlar konusu?

Belediye Meclisi kararında, yük taşımacılığı için akülü araçların kullanılması hükmü var. Şu anda yük taışmacılığını atlı arabalarla yapan esnafın bir kooperatifte bir araya gelerek, akülü araçlarla taşımacılığa yönlenmelerini istiyoruz.

Ya insan taşımacılığında akülü araç kullanımı.

Bu konu açıkta. İl Trafik Komisyonu, sadece motorlu araçlarla taşımacılığı yasaklıyor. Akülü araçlar bu kapsam içinde değerlendirilmeyebilir. Bu nedenle bu konuyu da açıkta bırakmamak, düzenlemek gerekiyor. Sıra bunda.

2007 Kasım

Hıdır Ünal Faytoncular Odası Başkanı

Faytonlar kaldırılamaz! Çözüm akülü araçta değil, faytonların iyileştirilmesinde...

At ahırlarında son durum nedir?

Daha önce orada kimin yeri varsa önce onlara yer verilecek. Önceden orada yeri olup yıkılanlara... İki yıldır orada çadırda yaşayanlar var. Büyükada'da 227 fayton var 140 da ahır var. 14 bloğun her birinde 10 ahır var. Her bloğun elektrik ve su tahsisatı yapıldı. Ayrı saatler bağlandı.

Dışarıda kalan faytonlar ne olacak?

Şimdilik 87 Tane fayton kalacak dışarıda. Bir kısmı Luna parka gitmeden sağda, bir kısmı da Yörükali'nin oralarda bir yerde kalıyor. Şimdiki çadırlarda da 25 - 30 tane kalacak. Belediye Başkanımız yardımcı oluyor, oraya su ve elektrik çekilecek, tuvalet yapacak. Geçici bir süre orada kalacaklar. Köpek barınakları yeni yerine taşındıktan sonra oraya 4 yeni blok daha yapılacak, 40 ahır daha eklenmiş olacak. Böylece 180 fayton ahırı yapılmış olacak, bugüne göre 47 tane fayton azalacak.

Fayton sayısı neden azaltılıyor?

Faytoncu esnafımızın daha kaliteli hizmet verebilmesi için sayının düşmesi gerek. 227 fayton Büyükada'ya çok geliyor. Hem meydana, hem ahırlara sığmıyor. Hem de iş fazla yoğun olmadığı için kazanç azalıyor.

Azaltılırken hangi ölçüler kullanılacak?

Kural dinlemeyenlerin, trafiği ihlal edenlerin, saldırgan olanların, huzuru bozanların, insanlara karşı davranışı hoş olmayanların, müşteriye karşı davranışı hoş olmayanların aramızda yeri yok. Biz bunları aşağı yukarı biliyoruz. O zaman iş düzelir.

Çalışmasına izin verilmeyen faytonları kim belirleyecek?

Büyükşehir Belediyesinden 1, Faytoncular Odasından 1, İlçe Belediyesinden 1 kişi olmak üzere kurulan komisyon belirleyecek. Kimse mağdur edilmeyecek. Tasf,ye edilen faytonların bedeli ödenecek. En az 15 en çok 25 bin lira gibi bir para arasında bir bedel olacak. Sonbaharda bu satın alma işi tamamlanmış olacak. Ahırlar da tamamlanınca iş düzenlenmiş ve düzelmiş olacak.

Faytoncular 3 kuruşa yolcu taşıyor... Kokan sokaklar, kırbaçlar, hayvan ve yolculara karşı kötü davranış işin bir başka yönü... Sayının 180 e düşürülmesi bunları çözecek mi?

Sayı 180’e düşer, olumsuzlar ayıklanırsa sorun çözüleceğine inanıyorum. Gelirde bir artış olacak. Atına bakamıyor. Arabasına bakamıyor. Meydanda olması gerektiği gibi davranmıyor. Hakaret ediyor. Sinirleri geriliyor. Bu yıl meydanda sondajla su çıkaracaktık oradaki kokuyu gidermek için. Günde 3 kez o meydanın yıkanması lazım. Ama olmadı. Sonuçta hayvan dışkısı ve idrar var. Parasal olarak gücümüz yetmedi. 4-5 bin lira tuttu. Yoksul bir odayız.

Faytonu gerçekten sembolik seviyeye 50’ye indirsek. Faytonlar da 5 değil de 50 liraya taşısa... Yolcuları da odanın işlettiği akülü araçlar taşısa?

Bu düşünceler doğru çözümler değil. Şöyle bakmak lâzım meseleye. Adanın doğal yapısı gereği iki ulaşım aracı var. Biri fayton diğeri de bisiklet. Adalara kışın bile 300-400 kişilik turist grupları geliyor. Bunlar Adada faytona binmek istiyor. Turizm şirketleri tur düzenlerken, “Ada'da fayton turu” diye program yapıyor. Turist yerli olsun, yabancı olsun Adalar'a fayton turu yapmak için geliyor. Fayton adanın ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Adanın tek cazibe merkezi fayton. Biz bu faytonu yok edersek, 50 ye indirirsek ne turiste ne de günübirlik gelenlerin beklentilerini karşılamış oluruz. Ada, Ada olmaktan çıkar; kimse gelmek istemez. Adaya kesinlikle başka bir alternatif düşünmemek lazım. Fayton kalkarsa Adalar zarar görür. Benim evim işim ailem burada. Faytonu mutlaka düzeltelim ama kaldırmayalım.

Kilise bahçesinin fayton parkı olarak kullanılması doğru bir şey mi?

Değil tabii ama başka yer yok. Orada temizlik sorunu var. Temizlik suyla sağlanır. Büyükşehir Adalar'a 80 milyon yatırdı; birkaç yüz bin lira da meydan düzenlemesine ayırabilirdi. Yıkama sistemi kurulurdu, mazgallar değiştirilirdi, bekleme yerinin üstü kapatılırdı.

Faytoncular karın tokluğuna çalışıyor, fayton böyle kaldığı sürece faytoncu da yoksulluğa mahkûm kalacak.

Her şey 4-4 lük demiyorum ama oldukça mesafe aldık. Büyük Şehir Belediyesi'nden tarife almak için 2 ay önce müracaat ettik. 1 hafta önce tarife aldım. 4,5 liralık yeri 5 lira, 5 liralık yeri 6 lira yaptılar. Senede bir zam alıyoruz. Bu sene 1 lira ile 50 kuruş zam aldık... Geçen sene 5 liraya aldığı yem şimdi 8 lira. 500 çay 1 lira. Tamir bakım eskisine göre çok pahalı. Üstelik tarife sezon başladıktan sonra belirlenince, bu kez de yazlıkçılar “bize özel zam mı yapıyorsunuz” diyor. Belediye başkanı bu zam için bizzat kendisi uğraştı, defalarca gitti, geldi... 50 kuruşluk zammı da öyle adlık.

Fayton sürücülerinin ehliyetleri ne durumda, ehliyetsiz sürücü var mı?

Bu yıl, ehliyet ve ruhsatları Büyük Şehir bünyesindeki UKOM verecek. Üç ay önce evrakları tamamladık götürdük. Sağlık raporu ikamet vs.. Her şey hazır ehliyetleri basacak makineleri yokmuş. Bize, “siz alın da basalım” dediler. “Uygunsa alalım neden olmasın” falan dedim. Bir hafta sonra gittim araştırmışlar o işi yapacak makine 3 bin euroymuş! Sonunda getirdik Adalar Belediyesin de bir makinede aynı işi parasız yaptırdık. UKOM'da onaylanacak, bekliyoruz.

Yani şimdi faytoncuların ehliyetleri yok mu?

Bir kısmının bu nedenle yok. Ama polis dinlemiyor, ehliyet soruyor, ceza yazıyor, 58 lira... Kurumlar arasında diyalogla çözülmeli her şey. Bir kurum yasayı uygularken hoşgörülü olmazsa, esnaf da benim de demokratik haklarım var diye karşı atağa geçerse, bu ne bize ne Adalılar'a bir fayda getirir. Hep uzlaşma ve hoşgörüden yana olmak için esnafı uyarıyorum. Emniyet Müdürümüz son derece anlayışlı ve kibar bir insandır. Ama ne yazık ki altta bazen bu tür uygulamalar oluyor.

2008 şubat

Faytoncular Odası Yeni Başkanı – Hüseyin Çülban

Yeni ahırlar ve fayton sayısının azaltılması üzerine

Yeni ahırlarda 140 tane faytona yer var; geriye kaldı 87?

98/138 sayılı UKOME kararına göre, sayının 150'ye inmesi gerekiyordu. Ama biz gidip kendileriyle, müdürlerle oturduk, konuştuk, toplantı yaptık, 150 sayısının ihtiyaca yetmeyeceğini anlattık; 180 olmasında anlaştık. Şimdi 47 tane faytonun satın alınması gerekiyor. Yoksa mecburen yeni yer yapılması lâzım.

Kim alacak, bu faytonların parasını kim verecek?

Faytoncular odası veremez. Nasıl verecek, ne ile satın alacak? Oda'nın her şeyi hacizli. 98 kararları alınırken Anadolu Kulübü, Su Sporları Kulübü, Çelik Gülersoy böyle bir şey söylemiş. Hatta Su Sporları bir tanesini başlangıç yapıp almış. Ama devamı gelmedi. Şimdi İSPARK var, Büyükşehir Belediyesi var. Büyükşehir Belediyesi devlet olduğuna göre, imkânları da çok fazla. Burada bir esnafı, ya da 87 arabacıyı mağdur edeceklerini hiç zannetmiyorum

Fayton başına kaç para verilmeli sizce?

Değerlendirme Komisyonu kurmak lazım. Yönetim Kurulu ile aldığımız bir değer rakamı var. Bu rakam faytoncunun, Oda'nın, nalbandın, saracın, araba ustasının, birkaç kademenin mağduriyetidir. Ben şimdi 50,000 YTL verilmeli diyorum. Hiç değilse küçük bir işletme açılsın çoluk çocuğunu tekrar geçindirsin.

Faytonlardan şikâyet eskiye göre daha fazla?

Fayton sektörünün temelinde yatan sıkıntı disiplinsizlik. Biz sektörü disipline etmekten yanayız. İmhadan yana olmamak gerekir. Hiçbir fayton, faytoncunun değildir. Faytoncu sadece hizmetlidir. Faytonlar tamamen Ada'nındır, Adalılarındır. Ben Yorgo'dan aldım; şu anda Hüseyin'im yarın da bir başkası... Benim Adalı dostlarım bunun bilincine vararak, bize bakışlarını değiştirmelidir. Faytonlar Adayla özdeşleşmiştir. Etle kemiği gibidir. Biz sadece hizmetliyiz.

Küçük çocuklar fayton sürüyor?

Bu bizim için bir acıdır. Çocuklara kesinlikle müsaade etmiyoruz. Ama trafik memuru arkadaşlarla görüşeceğim. Bize daha fazla yardım etmelerini bekleyeceğim. Çünkü kolluk güçlerine ihtiyaçlarımız var. Onlar buna dışarıda müsaade etmeyecek biz de içerde etmeyeceğiz.

Meydandan yayılan koku hâlâ sürüyor.

Daha tazyikli suyla yıkanması lâzım. Ama o aleti alamıyoruz. Belki bir sponsor sesimizi duyar. Ama gene de çok şey yaptık: Çarşı içine giden suları kestik. Giderler yapıldı. Izgaralar yapıldı. Artık kesinlikle çarşı içine su inmiyor. Kilisenin kapısının önündeki çöp konteynerlerini oradan kaldırıp kulübemizin önüne sakladık. Bizim nasıl ki kendi dinimize saygımız varsa, kilisemize de sonsuz derecede saygımız var. Meydana on tane harika çınar ağacı diktik. Kuruyanların yerine de yenilerini dikeceğiz.

Sırası gelen faytonun numarası meydanda okunuyor, Ada'daki sağır sultan duyuyor.

O ses kirliliğini çıkartmak lazım ortadan. Elektronik bir sistem düşünüyoruz. Sırası geleni hoparlörle değil de, düğmeye basarak uyaracak, hiç ses çıkmayacak. Ama bu iş için de bir sponsor lâzım, bizim için oldukça pahalı.

O kadar uyarıya karşın gene de caddelerde pislik var.

Biz faraşsız süpürgesiz araba bırakmadık. Süpürgelerle faraşa alıp çöp konteynerlerine boşaltıyoruz. Belediyemiz daha sık çöp konteynerleri koyarsa iyi olur. Bir de düşük maliyetli, arabacı arkadaşımın da çok rahat kullanabileceği bir sistem düşünülebilir. Öyle bir uyum yapılabilir ki mevcut torbaya çıtçıtlı bir naylon torba üstüne konur, daha sonra bir naylon torbaya konarak bağlanıp çöp konteynerine atılabilir. Sağlıklı ve pratik bir şey.

Yazın faytonculuk yapan geliyor, parayı cebine koyup, kışın gidiyor; giderken atını Ada'ya salıyor; At Ada'da aç susuz?

Belediye atlara çip takacak. O zaman sahipleri belli olacak ve sahipleri belli olmayanlar toplanacak. Bir de konunun ahırları ilgilendiren yönü var. Atlarımızın canlılığını ve onların özgürce dolaşabileceği bir alan tahsisi yapılmasını istiyoruz. Orada bir alanı çitle çevirelim. Atlar serbestçe dolaşsın. Atlar fidelere dokunmazlar, inek keçi gibi değildir.

Ücret tarifesi için ne düşünüyorsunuz?

Tarifeleri UKOME belirliyor. Turizm işi yapan bir yapının iki ay çalışarak, % 8 enflasyon değeri üzerinden bize verilen tarife bize yetmiyor. Yaşam standardımız çok düşük. UKOME'ye yazılı ve sözlü olarak anlatacağız. Ama fayton sayısının 180'e düşürülmesi gelir seviyemizi biraz yükseltecek. Bizim sezonumuz 2 veya 1. 5 ay sürüyor. Belki bir konferans salonu, büyük bir spor tesisi, büyük kulüplerin gelip antrenman yapacağı bir tesis... Bunlar faytoncuyu senenin 12 ayı para kazanır duruma getirecek projeler. Belediye Başkanımızdan bunları bekliyoruz.

Daha iyi faytoncu için neler yapılabilir?

Arşivlerden istifade ederek küçük bir kitapçık bastırmak istiyoruz; İngilizce Arapça, Yunanca ve Türkçe tanıtımına yönelik bir kitapçık. İnsanlar evine götürüp açtığında, Adayı tekrar hatırlasın. Sürücülere UKOME ve Halk Eğitim ile birlikte 60 saat İngilizce kursu vermek istiyoruz. Gene sürücüler için üzerinde ceketi olan, şapkalı bir kıyafet düşünüyoruz. Çelik Gülersoy Bey'in zamanı olsaydı biz inanıyoruz ki reform yapabileceğimiz kadar güzel şeyler yapabilirdik. Değerlendiremedik. Kılık kıyafet için iyi bir sponsorumuz olursa araba meydanının bir köşesine tabelasını reklam adına koyacağız.

İSPARK Genel Müdürü Kadir Gurbetci

İSPARK İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir iştiraki.1 Aralık 2005 ten beri faaliyette. Genel Müdür Kadir Gurbetci ile yeni yapılan ahırlar üzerine görüşlerini aldık.

Sizin faytonla ne alâkanız var?

Fayton Park İstanbul Büyükşehir Belediyesinin çok önemli bir projesi.

Büyükada'dan başka yerde de var mı?

Yok. Şimdilik sadece Büyükada'da var. Adalar bizim her şeyimiz, güzel ilçelerimizden bir tanesi ve sayfiye yeri; tarihi bir dokusu var, geçmişi var, özel bir kültürü var. Orada da bir vazgeçilmezimiz var: Faytonlar. Bunların öyle nadide bir yerde gelişi güzel ucube yağmurun, çamurun içinde kirli paslı kalmalarına razı olamazdık.

Büyükşehir yetkileri, başta Sayın Başkanımız Kadir Topbaş olmak üzere hemen o projeyi başlattılar. Orası İstanbul Büyükşehir Belediyesinin. 4 milyona (YTL) yakın bir maliyetle kuruldu. 5 yıldız konforunda orman ve deniz manzaralı bir yer. Anlatmanın lüzumu yok, biliyorsunuz. Büyükşehir Belediyesi yaptı, biz de kamera, çitleme ve diğer o seyislerin kalacağı alanları düzenledik.

Faytoncular tedirgin oldu: İdare edilmek değil, idare etmek istiyorlar.

Biz sadece oranın idareciyiz. Faytoncular Odasıyla diyalog içerisinde işletiyoruz. Oda Yönetimini dikkate almadan yönetmeye kalkmıyoruz. Öyle şey olabilir mi? Oda Başkanı var, Oda var, bu işin emekçileri var. Onlarla diyalog içerisinde uygulama yapıyoruz. Hangi faytonların yerleşeceği, kimlerin buraya gireceği gibi.

2 ay önce görüştük “hemen giriyoruz” dendi, sözleşme imzalanmadı.

Sayın Kadir Başkanımız orada açılışı yaptıktan sonra, o günden bugüne değişen hiçbir şey olmadı. Gecikti biraz. Yani çok da önemli değil. Ama biz isterdik ki, yaz ayından itibaren orada biz hizmeti sunmuş olalım. Ama nasip şimdiyeymiş.

Biz çok iyi bir strateji takip ettik: Dedik ki, “buyurun girin, yer sizin; 5 yıldız konforunda deniz ve orman manzaralı nerde bulacaksınız böyle bir şey?” Bizim her zaman kapımız açıktı, yine de açık. Sağ olsun Oda da yakınlık gösterdi ve işi bitirdik. Geçmişe dönmemek lazım; yarına bakmak lazım.

Oda ile mi sözleşme yapıldı, faytoncularla mı?

Şahıs şahıs fayton sahipleriyle biz sözleşme yapıyoruz. Ama Oda da onlara yardımcı oluyor gözcülük ediyor. Yani orada şu var, bizim muhatabımız fayton sahibidir ama Oda sorumludur. Verdiği zarara göre tabi... Eğer zarar şahıstan bulunan zararsa muhatabı kendisidir. Ben idari noktadayım. Faytoncu arkadaşlarımız esnafımız onlarda neticede bir tarafın öbür yanı olmak suretiyle sözleşmeye imza koymuş arkadaşlarımızdır, esnafımızdır.

Sözleşme şartlarında yükümlülükler neler?

Orada elektrik su giderleri fayton sahiplerine ait. Biz sadece sembolik bir kira bedeli, ayda 25 lira alacağız onlardan. Bunu da yaz aylarına yönlendirdik ki, o dönemlerde daha çok gelirleri olur daha kolay öderler diye. Giriş saati bellidir, çıkış saati bellidir. Orada ne tür bir uygulama ne tür bir davranış içerisinde olacakları gibi atın bağlanacağı sorumluluğu faytonun park edeceği alanın yeri...

Sizin kullarınıza uymadı ne yapacaksınız?

Şimdi bizi ilgilendiren var, ilgilendirmeyen var. Orada biraz yaşanması lazım. Yani şu anda olmamış bir hadiseye hüküm vermek kafa bulandırır. Bu bir süreçtir.

Biz iyi niyet isteriz, biz kardeşlik isteriz, biz esnaflık isteriz, biz kalite isteriz, biz şehirli olmayı isteriz, biz şehirde yaşayabilmeyi isteriz. Biz kurumuz. Kurum insanlara hizmet ettiği oranda vardır. Dolayısıyla bunlara kim mani olursa uyarılır. Siz bir başkasının sorumluluğuna, bir başkasının alanına tecavüz edemezsiniz. Başkasını rahatsız edemezsiniz.

Şehir kurallarla yaşanılabilir bir yerdir. Şehirde her şeyin bir sahibi olmalı. Burası şehir; burası medeniyet. Hür yaşamak isteyen yaylasına gidebilir, köyüne gidebilir. Toplumun içinde yaşayanlar kurallara uymak zorundadır. Bu genel kuraldır; benim söylediğim bir kural değildir.

Peki kalan plakaları siz mi satın alacaksınız Belediye mi?

Şuan belirsiz.

Adalar Kaymakamı Mevlüt Kurban:

Fayton sürücüsünün ehliyetinin olması lazım. Ehliyet için en az ilkokul mezunu olmak gerekiyor. Geçen yıl uyardık; bırakın uyarıyı kurs açtık. 45- 50 faytoncuya ilkokul diploması verip bu ehliyeti alır hale getirdik. Ama öyle bir şey ki, buradaki sürücüler sık sık değişiyor. Başka bir yerde hiçbir iş yapamamış kişi gelip Adalar’da fayton sürücüsü oluyor. Bazılarının 5-10 faytonu var, sürücü bulup getiriyor, ona bir fayton veriyor. Eğer fayton Adaların sembolü olarak kalacaksa, bunu mutlaka düzeltmek gerekir.

Sembol, nereye kadar sembol? 50 fayton mu, 500 fayton mu sembol?

Şu anda 226 fayton var Büyükada’da. Sayıları bütün adalarda 450 kadar. Şu sırada 226 olan sayıyı 180’e düşürmek için bir karar alındı. Belediye, Kaymakamlık ve Odanın aldığı kararın onaylanması için UKOM’ye gönderdik. 140 tane de ahır yapıldı bunlar için.

Adalardaki faytonun sembol olma özelliği bozulmadan, ulaşım sorunu için başka çözümler düşünülüyor mu?

Raylı sistem, teleferik gibi projeler olmuş geçmişte. Ana yollarda çevreyle uyumlu, çevre dokusunu bozmayan akülü ya da raylı araçlar düşünülmüş. Faytonlar da adanın sembolü olmaya devam etsin, sayıları azaltılsın istenmiş. Ama bunu çok değişik nedenlerle savunanlar var, karşı olanlar var. Ama şunu sürekli söylüyorum. Eğer faytonlarımıza geçmişteki o nostaljik havayı veremezsek, bu ya da benzeri projeler gerçekleşecek.

Adalar’daki nostaljiyi sağlayacak faytoncu nasıl biri sizce?

Fayton sürücüsü, kibar olmalı. Gelen misafire kibar davranmalı. Müşterisine iyi kötü ada hakkında biraz bilgi verebilmeli. Tur sonrasında müşterisine “iyi günler efendim, gene bekleriz” gibi şeyler söyleyebilmeli. Bunları sağlayamazsak, raylı sistem gibi projeler mutlaka gerçekleşecek. Millete hakaret eden, adanın imajını bozan fayton sürücüsüne vatandaşın tahammülü yok. Birileri adanın imajını düzeltmek için bütün gücüyle uğraşırken, yayınlar yaparken, bir faytoncu turistlerin gözü önünde, meydanda atını kürekle dövemez. Bindikleri dalı kesiyorlar.

At ahırlarıyla birlikte bir düzen sağlanır belki?

Önceden kaldıkları yerde insanca yaşayacakları ortam yoktu. Su yoktu. Derme çatma yerlerde kalıyorlardı. Ama şimdi pırıl pırıl doğal gazı, suyu olan mekânları var. İşe çıkmadan önce günlük duşunu alabilecek. Ahırlarını atını her gün temizlemesi lazım kokmaması için. Yeni yapılan yerlerde bunlar var. Oraya geçtikten sonra da yeni yerleri de eskiye benzetirlerse, ada halkı ve yetkililer ulaşım sorununu çözmek için başka mekanizmalar düşünecekler. Raylı sistem olsun, akülü sistem olsun toplu taşıma sistemlerinden biri tercih edilecek. O noktaya doğru gidiliyor.

UKOME KARARLARI:

26.01. 2012 tarihli karar

Adalar ilçesinde faaliyet gösteren fayton taşımacılığındaki mevcut sorunların ortadan kaldırılması, ulaşım hizmetlerinin çevresel duyarlılığı yüksek, koruma-kullanma bütünlüğü içinde sürdürülebilir hale getirilmesi amacıyla 86 faytonun kamulaştırılmasının uygun olduğuna; Kamulaştırma işleminin, Büyükada'da kayıtlı 226 adet faytondan öncelikle birden fazla faytona sahip fırma/şahısların 1 fayton dışındaki toplam 51 faytonundan başlanılmasına, 86 adet faytonun geriye kalan 35 (86-51 =35) adetinin ise, gönüllülük veya noter huzurunda yapılacak kura çekimi şeklinde yapılamasına, atlı fayton taşımacılığının uzun vadede uygun ölçekte sürdürülebilir olabilmesi için ilk aşamada 40 adet elektrikli araçla (fayton vb.) taşımacılığa geçiş yapılmasına ve elektrikli araçlara ilişkin ücret tarifesinin daha sonra UKOME tarafından belirlenmesine karar verilmiştir.

Kararın gerekçesi

Adalar İlçesi fayton taşımacılığındaki temel sorunlar aşağıda listelenmiştir:

Mevcut durumda faytonların %30'u (86 adet) barınaktan yoksundur.

86 fayton için yeni barınak yapılması durumunda yaklaşık 1l.000-12.000m2'lik inşaat alanlı ilave kapalı alana gereksinim duyulmaktadır. (Atların barınma alanları, fayton bakım ve malzeme alanları, seyis konaklama alanları vb.) Büyükada'da bulunan 18.000 m2 toplam inşaat alanlı 140 faytonluk barınağın maliyeti göz önünde bulundurulduğunda, yeni yapılacak barınağın kamuya ilave yük getireceği hesaplanmaktadır.

Yüksek maliyetinin yanı sıra ada genelinin doğal ve kentsel sit alanlarından oluştuğu düşünüldüğünde bu ölçekte ilave bir yapının geri dönüşümü olmayan bozulmalara sebebiyet vereceği düşünülmektedir.

Büyükada'da Mevcut fayton depolama alanı olan At Meydanı'nın kapasitesinin (1.700m2) sadece 55-60 adet faytonu barındıracak büyüklüktedir.

Büyükada'da fayton sayısının fazla olması nedeniyle At Meydanında düzensiz depolama yapılmakta ve sonucunda meydanı besleyen yollarda trafik akışı aksamaktadır.

Fayton taşımacılığı turistik amaçlı ve nostaljik bir faaliyet olması gerekirken, Adalar'da alternatifsiz toplu ulaşım aracı olarak kullanılmaktadır.

Faytonların kullandığı yol güzergahları boyunca %15'den yüksek eğimlerin bulunmakta ve yer yer daralan yol en kesitleri nedeniyle atlar zorlanmaktadır.

Yoğun fayton kullanımı bisiklet ve yaya trafiği açısından tehlikeye sebebiyet vermektedir.

Yoğun fayton kullanımı yüzünden atlar yeteri kadar dinlendirilememektedir. Bu yoğun kullanım, hayvan haklarına ve çeşitli ülkelerdeki fayton kullanım kurallarına uygun değildir.

Turistik amaçlı yoğun kullanım ve yüksek fayton ücretleri nedeniyle ada halkının ulaşım talepleri yeteri kadar karşılanamamaktadır.

Fayton başına 4-5 at kullanılması nedeniyle, atların sağlık, bakım ve beslenme ihtiyaçları karşılanamamakta, denetiminde yetersiz kalınmaktadır.

Yoğun fayton kullanımı nedeniyle çevre kirliliği (koku, hayvan pisliği, ses kirliliği vb) oluşmaktadır.

Oluşan çevre kirliliği nedeniyle Adalar'daki yaşam kalitesi düşmektedir.

Kınalıada'da yerleşik nüfusun ulaşım faaliyetleri emisyonu yüksek motorlu taşıtlar ile ve gayri yasal olarak düzenlenmektedir.

Bahsi geçen sorunlar çerçevesinde Büyükada'daki toplu ulaşım hizmetlerinin disipline edilmesi, mevcut kapasitenin verimli şekilde kullanılması ve ileride yapılabilecek yeni uygulama ve düzenlemelerin sağlıklı alt yapısının oluşturulması için öncelikle temel problem olarak barınak sorunu yaşayan 86 adet faytonun kamulaştırılarak hizmet dışı bırakılması gerekmektedir.

Yapılan tespitler sonucunda,

Büyükada'da kayıtlı 226 adet fayton içerisinde 33 adet firmanın/şahsın birden fazla faytonu bulunduğu,

Birden fazla faytona sahip firma/şahısların sadece 1 fayton barındırması durumunda bu firma/şahısların sahip oldukları 51 adet faytonun açığa çıkacağı,

Kamulaştırmaya öncelikle açığa çıkan 51 adet faytondan başlanılması gerektiği,

86 adet faytonun geriye kalan 35 (86-51=35) adetinin ise, gönüllülük veya noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenmesi,

Uzun vadede atlı fayton taşımacılığını sürdürülebilir hale getirmek için elektrikli fayton taşımacılığına yönelik düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu,

Elektrikli fayton taşımacılığının çevresel sorunları minimize ederek ekonomik avantajlar (düşük bakım ve taşımacılık ücreti) sağlayacağı görülmektedir.

Sonuç olarak; Adaların simgesi haline gelen Fayton Taşımacılığındaki mevcut sorunlarının ortadan kaldırılması, ulaşım hizmetlerinin çevresel duyarlılığı yüksek, koruma-kullanma bütünlüğü içinde sürdürülebilir hale getirilmesi, barınak sorunu yaşayan 86 adet faytonun kamulaştırılması ve ilk aşamada 40 adet elektrikli araçla (fayton vb.) taşımacılığa geçiş yapılmasının uygun olacağı mütalaa edilmektedir.

27.04.2014 tarihli karar

TEKLİF: Toplu Ulaşım Aracı Bulunmayan Kınalıada için Elektrikli Taşıt Teklifi.

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU:

İlgi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yazısı ekli raporunda;

Kınalıada'nın tamamı 36 ha büyüklüğünde ve idari olarak Kınalıada Muhtarlığından oluşmaktadır.

Ada nüfusu 2005 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre 2047 kişi iken, yazlık kalıcı nüfusu 5.000 kişi civarındadır, fakat günübirlik ziyaretçiler düşünüldüğünde gün içi nüfusu 15.000 kişi civanna yaklaşmaktadır.

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Değerlendirmesi; Müdürlüğümüz teknik ekiplerince, bölgesel ulaşım sistemi, trafik sirkülasyonu ve ulaşım talepleri ile ilgili yapılan arazi ve büro çalışmaları neticesinde;

İskele ile konut alanları arasındaki mesafenin 800 metreyi aşabildiği ve adanın topografik yapısının yüksek eğimlerden oluşması gözönüne alındığında yaya erişimine uygun olmadığı,

Gerek yolcuların, gerekse de trafikte birlikte seyrettiği yayaların seyir ve güvenliği açısından toplu ulaşım ihtiyacının yasal ve denetimli bir mekanizma elinden yürütülmesi gerektiği,

Adaların doğal ve kültürel niteliği düşünüldüğünde toplu taşıma işinin fosil yakıtlı değil, çevre ve gürültü kirliliğine yol açmayan (emisyonsuz ve sessiz) elektrikli araçlarla sağlanması gerektiği, ihtiyacın birbirinin aksi istikamette aynı rotayı takip eden iki güzergahlı (Ekli Güzergah) bir sistemle karşılanabileceği ve toplam 10 adet en fazla 12 kişilik elektrikli aracın yeterli olacağı,

Araçların yaz ve kış ve dönemi için farklı çalışma programları izlemesi, özellikle talebin düşük olduğu kış dönemi için talep bazlı çalışma prensibini benimsernesi ve çalışma programının Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından onaylanarak uygulanması,

Araçların İstanbulkart entegrasyonuna uygun olarak İstanbulkart tek geçiş bedeli ile ücretlendirilmesi ve elden ücret toplanmaması, hususları uygun mütalaa edilmektedir.

Konunun UKOME gündemine alınması hususunu olurlarınıza arz ederim.

UKOME’NİN KARARI: ilgi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yazısı ekli raporundaki değerlendirme doğrultusunda;

Adaların doğal ve kültürel niteliğine uygun olarak toplu taşıma işinin çevre ve gürültü kirliliğine yol açmayan (emisyonsuz ve sessiz) elektrikli araçlarla yapılması,

Ekli krokide gösterildiği şekliyle birbirinin aksi istikamette aynı rotayı takip eden iki güzergah;

1 Nolu Ring Güzergahı: İskele Meydanı Kalkış Noktası - Alsancak Caddesi - Sakızlı Sokak - Akasya Caddesi Fazıl Ahmet Aytaç Sokak - Fincancı Sokak - Nar Çiçeği Sokak - Akgünlük Sokak - Çandarlı Sokak - Güneşli Sokak - Kınalı Hamam Sokak - Kmalı Fırın Sokak - Kınalı Çarşı Caddesi - İskele Meydanı Kalkış Noktası

2 Nolu Ring Güzergahı: 1 nolu güzergahla İskele Meydanında aynı noktadan hareketle tam tersi istikamette aynı güzergahı tersine doğru takip edecek şekilde çalışması

04.08.2017 tarihli karar

TEKLİF: Adalar ilçesi, Büyükada-Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada Vapur iskeleleri Çevresindeki Yolların Yayalaştırma Projesi teklifi

ULAŞIM KOORDİNASYON MÜDÜRLÜGÜ RAPORU:

ilgi (d) Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü raporunda;

"İlgi (a) yazımız ile Adalar ilçesi, Büyükada, Burgazada, Heybeliada ve Kınalıada Vapur İskeleleri çevresinde yaya ve araç trafiğinin (fayton, bisiklet ve akülü araçlar) çok yoğun olması nedeniyıe ölümlü ve yaralanmalı kazalar meydana geldiğinden bahisle Büyükada, Burgazada, Heybeliada ve Kınalıada'da vatandaşların can ve mal güvenliği açısından yayalaştırılması düşünülen yollarla ilgili olarak Adalar ilçe Emniyet Müdürlüğüne ve Adalar Belediye Başkanlığına kurum görüşü sorulmuştur.

ilgi (b) Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğünün yazısında; Büyükada, Burgazada, Heybeliada ve Kınalıada Vapur iskeleleri çevresinde ilgi (a) yazımız eki paftalarda belirtilen cadde ve sokakların yayalaştırma talebinin ulaşım ve trafik açısından uygun görüldüğü belirtilmektedir.

ilgi (c) Adalar Belediye Başkanlığı yazısında; bahse konu talebin değerlendirildiği ve Büyükada, Burgazada, Heybeliada ve Kınalıada yayalaştırma paftalarının uygun bulunduğu ancak yayalaştırılacak cadde ve sokaklara ilave olarak Burgazada-Cami Sokağın (fayton ve bisikletli araçların kullanımına yasaklanması) ve Büyükada-Çınar Caddesinin(bisiklet ve akülü araçların kullanımına yasaklanması) yayalaştırılması istenmiştir.

Adalar ilçesinde Vapur iskelesi çevresinde yayaların çok yoğun olduğu cadde ve sokaklarda insanları, taşıtların yarattığı tehlikeden uzak tutmak, insanların çekim merkezleri arasında daha rahat dolaşımını sağlamak amacıyla hazırlanan;

"Adalar İlçesi, Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada Vapur İskeleleri Çevresindeki Yolların Yaya/aştırma Projesi"nde; kırmızı ile işaretlenen güzergahları faytonların, akülü araçların ve bisikletlerin kullanmasının, mor renkle işaretlenen güzergahlarda ise akülü araçların ve bisikletlerin (faytonlar kullanabilir) kullanması yasaklanmıştır.

Yayalaştırılan Cadde ve Sokaklar;

Büvükada:

Gülistan Caddesi
Çınar Caddesi
23 Nisan Caddesi (Şehit Recep Koç Caddesi ile Çınar Caddesi arası)
Büyük iskele Caddesi
Çiçekliyalı Sokak
Lonca Sokak
Kıvılcım Sokak
Gündüzbey Sokak
Fenerbahçeli Lefter Sokak
Liman Sokak
Özdemir Sokak
Zağnospaşa Caddesi (Yel Üfürdü Sokak ile Kıvılcım Sokak arası)
Halikarnas Sokak
Oltacı Sokak
Güldalı Sokak
İsa Çelebi Sokağı
Eğri Sokak
Düz Sokak
Liman Sokak
Tümay Sokak
Çınar Meydanı Sokak
Altınordu Sokak (Yel Üfürdü Sokak ile Şehit Recep Koç Caddesi arası)
Yel Üfürdü Sokak (Gülistan Caddesi ile Altınordu Sokak arası)

Heybeliada;

Rıhtım Caddesi
Ayyıldız Caddesi (Kışla Ardı Sokak ile Heybeli Mektebi Sokak arası)
Kışla Ardı Sokak (Rıhtım Caddesi ile Ayyıldız Caddesi arası)
İşgüzar Sokak (Ayyıldız Caddesi ile Bulut Sokak arası)

Burgazada;

Gezinti Caddesi (Yalı Caddesi ile No:39 arası)
Çarşı Caddesi (Gezinti Caddesi ile Köykahya Sokak arası)
Cami Sokak

Kınahada;

Sahilhaneler Sokak (Kınalı Çarşı Caddesi ile Sakibey arası)
Kınalı Çarşı Caddesi (Ferit Tüzün Sokak ile Alsancak Caddesi arası)
Alsancak Caddesi (Kınalı Çarşı Caddesi ile Bahçeli Sokak arası)
İskele Caddesi (Alsancak Caddesi ile Başar Acarlı Caddesi arası)

Yayalastınlmıs yollara;

 • Acil durumlarda araçların yayalaştırılan yollara giriş-çıkışların sağlanabilmesi için hareketli dubalar konulması,
 • Ambulans, itfaiye, polis ve zabıta araçları, resmi araçlar, vilayet araçlan, konsolosluk araçları, PTT ve banka zırhlı araçları, iSKİ, AYEDAŞ, İGDAŞ vb. bakım ve onarım araçlarının 24 saat giriş-çıkış yapabilmesi,
 • Yaya alanının hiçbir şekilde otopark olarak kullanılmaması,
 • Yaya bölgesi içerisinde seyyar satıcı bulundurulmaması,
 • Yaya bölgesi içerisinde yer alan bina ve işyerlerinin yükleme ve diğer ihtiyaçları için taşıtların her gün kış aylarında (24 Eylül-23 Nisan ayları arasında) 22:00-11 :00 saatleri arasında, yaz aylarında ise (22 Nisan-2S Eylül ayları arasında) 00:00-10.00 saatleri arasında yayalaştırılmış alanı kullanabilmesi kaydıyla uygun bulunmaktadır.

Alan Yönetim Sistemi;

Yaya bölgesine araç giriş-çıkışı ve kontrolleri, İstanbul Valiliği Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'nca oluşturulacak "Alan Yönetim Sistemi" ile sağlanacaktır.

Konu ile ilgili proje ve dosya ekte olup konunun UKOME'de görüşülmesi" teklif edilmektedir.

UKOME'NİN KARARI: ilgi (d) Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü raporu doğrultusunda teklifin kabulüne ve yayalaştırılan bölgede yer alan bisiklet kiralama firmalarının, kiralama yaptıkları bisikletleri yayalaştırılan alanın dışında teslim etmesine karar verilmiştir.

04.08.2017 tarihli karar

İlgi: Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yazısı ekli raporunda;

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Değerlendirmesi;

Adalar ilçesinde fayton taşımacılığı ile ilgili ilk karar 1996/33 sayılı İl Trafik Komisyonu kararıdır. Bu kararda ilçe sınırları içerisindeki fayton ve yük arabalarının sayısı tespit edilmiştir.

İkinci İTK Kararı 25.12.1998 tarih ve 98/138 sayılıdır. Bu kararda; Adalar ilçesindeki motorsuz yük taşıtları ile faytonların çalışma şekil ve şartları, bu araçların adalara göre dağılımı, motorsuz yük araçları ile fayton sürücülerine uygulanacak cezai müeyyideler, motorlu hizmet araçlarının kurumlara göre dağılımı ile sayıları belirlenmiştir.

Adalar İlçe nüfusu 2016 yılı TÜİK verilerine göre 14.478 olup (Burgazada 1.422, Büyükada 7.394, Heybeliada 3757, Kınalıada 1905) günü birlik ziyaretçilerle bu sayı 50.000 kişiye çıkabilmektedir. Gerek turizm potansiyeli gerekse de yazlık nüfusun adayı kullanımları sırasında çeşitli olumsuzluklar yaşanabilmektedir. Bu durumlar özetle aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Büyükada'da mevcut fayton depolama alanı olan At Meydanı'nın kapasitesinin (1.700m2) sadece 55-60 adet faytonu barındıracak büyüklüktedir.
 • Büyükada'da fayton sayısının fazla olması nedeniyle At Meydanında düzensiz depolama yapılmakta ve sonucunda meydanı besleyen yollarda trafik akışı aksamaktadır.
 • Fayton taşımacılığı turistik amaçlı ve nostaljik bir faaliyet olması gerekirken, Adalar' da alternatifsiz toplu ulaşım aracı olarak kullanılmaktadır.
 • Turistik amaçlı yoğun kullanım nedeniyle ada halkının ulaşım talepleri yeteri kadar karşılanamamaktadır.
 • Ortodoks Hristiyanların kutsal günü olarak kabul edilen 23 Nisan ve 24 Eylül tarihlerinde yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan Aya Yorgi Kilisesine ulaşımda zorluk çekilmektedir.
 • Mevcut durumda faytonların en az %30'u barınaktan yoksundur.
 • Faytonların kullandığı yol güzergahları boyunca %15'den yüksek eğirnin bulunması ve yer yer daralan yol en kesitleri nedeniyle atlar zorlanmaktadır.
 • Fayton başına 4-5 at kullanılması nedeniyıe, atların sağlık, bakım ve beslenme ihtiyaçları karşılanamamakta, denetiminde yetersiz kalınmaktadır.
 • Yoğun fayton kullanımı yüzünden atlar yeteri kadar dinlendirilememektedir. Bu yoğun kullanım, hayvan haklarına ve çeşitli ülkelerdeki fayton kullanım kurallarına uygun değildir.
 • Kış aylarında talebin azalması nedeniyle atların bir kısmı bakım masraflarını karşılamak yerine orınana başıboş olarak bırakılmaktadır.
 • Yoğun fayton kullanımı bisiklet ve yaya trafiği açısından tehlikeye sebebiyet verınektedir.
 • Fayton - Bisiklet ve Akülü araçların aynı yolda işletilmeleri trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktadır.
 • Yoğun fayton kullanımı nedeniyle çevre kirliliği (koku, hayvan pisliği, ses kirliliği vb) oluşmaktadır.
 • Oluşan çevre kirliliği nedeniyle Adalar'daki yaşam kalitesi düşmektedir.

Yukarıda sayılan tespitler ve kurumumuzca yerinde yapılan incelemeler neticesinde; Adalar ilçesi fayton taşımacılığına yönelik aşağıdaki tedbirlerin ve denetim unsurlarının uygulamaya alınması önem arz etmektedir.

Fayton Taşımacılığının Genel Esasları;

i ) Faytonlar, İBB ilgili birimleri (İBB Zabıta Daire Başkanlığı, iBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM) ve İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü), İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Adalar /Jelediyesi Zabıtası ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından denetlenirler.

31.10.2017 tarihli karar

ULAŞIM KOORDİNASYON MÜDÜRLÜGÜ RAPORU:

ilgi (d) Ulaşım Koordinasyon Müdürıüğü raporunda;

"ilgi (a) yazımız ile Adalar İlçesi, Büyükada, Burgazada, Heybeliada ve Kınalıada Vapur iskeleleri çevresinde yaya ve araç trafiğinin(fayton, bisiklet ve akülü araçlar) çok yoğun olması nedeniyle .lümlü ve yaralanmalı kazalar meydana geldiğinden bahisle Büyükada, Burgazada, Heybeliada ve Kınalıada'da vatandaşların can ve mal güvenliği açısından yayalaştınlması düşünülen yollarla ilgili olarak Adalar ilçe Emniyet Müdürlüğüne ve Adalar Belediye Başkanlığına kurum görüşü sorulmuştur.

İlgi (b) Adalar ilçe Emniyet Müdürlüğünün yazısında; Büyükada, Burgazada, Heybeliada ve Kınalıada Vapur İskeleleri çevresinde ilgi (a) yazımız eki paftalarda belirtilen cadde ve sokakların yayalaştınna talebinin ulaşım ve trafik açısından uygun görüldüğü belirtilmektedir.

ilgi (c) Adalar Belediye Başkanlığı yazısında; bahse konu talebin değerlendirildiği ve Büyükada, Burgazada, Heybeliada ve Kınalıada yayalaştınna paftalarının uygun bulunduğu ancak yayalaştırılaeak eadde ve sokaklara ilave olarak Burgazada-Cami Sokağın(fayton ve bisikletli araçların kullanımına yasaklanması) ve Büyükada-Çınar Caddesinin(bisiklet ve akülü araçların kullanımına yasaklanması) yayalaştırılması istenmiştir.

Adalar ilçesinde Vapur iskelesi çevresinde yayaların çok yoğun olduğu cadde ve sokaklarda insanları, taşıtların yarattığı tehlikeden uzak tutmak, insanların çekim merkezleri arasında daha rahat dolaşımını sağlamak amacıyla hazırlanan;

"Adalar ilçesi, BüyiJkada, Heybeliada, Burgaıada ve Kınalıada Vapur İskeleleri Çevresindeki Yolların Yayalaştırma Projesi"nde; kınnızı ile işaretlenen güzergdhları faytonların, akülü araçların ve bisikletlerin kullanmasının, mor renkle

işaretlenen güzergdhlarda ise akülü araçların ve bisikletlerin(faytonlar kullanabilir) kullanması yasaklanmıştır.

Yayalaştırılan Cadde ve Sokaklar;

Büyükada;

Gülistan Caddesi
Çınar Caddesi
23 Nisan Caddesi (Şehit Recep Koç Caddesi ile Çınar Caddesi arası)
Büyük iskele Caddesi
Çiçekliyalı Sokak
Lonca Sokak
Kıvılcım Sokak
Gündüzbey Sokak
Fenerbahçeli Lefter Sokak
Liman Sokak
Özdemir Sokak
Zağnospaşa Caddesi (Yel Üfürdü Sokak ile Kıvılcım Sokak arası)
Halikamas Sokak
Oltacı Sokak
Güldalı Sokak
İsa Çelebi Sokak
Eğri Sokak
Düz Sokak
Liman Sokak
Tümay Sokak
Çınar Meydanı Sokak
Yelüfürdü Sokak (Gülistan Caddesi ile Altınordu Sokak arası)

Heybeliada;

Rıhtım Caddesi
Ayyıldız Caddesi (Kışla Ardı Sokak ile Heybeli Mektebi Sokak arası)
Kışla Ardı Sokak (Rıhtım Caddesi ile Ayyıldız Caddesi arası)
İşgüzar Sokak (Ayyıldız Caddesi ile Bulut Sokak arası)

Burgazada;

Gezinti Caddesi (Yalı Caddesi ile No:39 arası)
Çarşı Caddesi (Gezinti Caddesi ile Köykahya Sokak arası)
Cami Sokak

Kınalıada;

Sahilhaneler Sokak (Kınalıçarşı Caddesi ile Sakibey arası)
Kınalı Çarşı Caddesi (Ferit Tüzün Sokak ile Alsancak Caddesi arası)
Alsancak Caddesi (Kınalı Çarşı Caddesi ile Bahçeli Sokak arası)
İskele Caddesi (Alsancak Caddesi ile Başar Acarlı Caddesi arası)

Yayalaştırılmış yollara;

Acil durumlarda araçların yayalaştırılan yollara giriş-çıkışlann sağlanabilmesi için hareketli dubalar konulması,

Ambulans, itfaiye, polis ve zabıta araçları, resmi araçlar, vilayet araçları, konsolosluk araçları, PTT ve banka zırhlı araçları, iSKİ, AYEDAŞ, iGDAŞ vb. bakım ve onarım araçlarının 24 saat giriş-çıkış yapabilmesi,

Yaya alanının hiçbir şekilde otopark olarak kullanılmaması,

Yaya bölgesi içerisinde yer alan bina ve işyerlerinin yükleme ve diğer ihtiyaçları için taşıtların her gün kış aylarında (24 EyIül-23 Nisan ayları arasında) 22:00- 11.00 saatleri arasında, yaz aylarında ise (22 Nisan-25 Eylül ayları arasında) 00:00- 10.00 saatleri arasında yayalaştırılmış alanı kullanabilmesi kaydıyla uygun bulunmaktadır.

 • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı ilgili birimlerden gerekli izin alınması kaydıyla yayalaştırılan bölgede seyyar satıcı faaliyetine izin verilir.
 • Yayalaştırılan bölgede yer alan bisiklet kiralama fırınalarının, kiralama yaptıkları bisikletleri yayalaştırılan alanın dışında teslim etmesine,
 • Yaya Bölgesin de seyyar standların ve seyyar satıcıların denetimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü sorumluluğunda olacaktır.

Alan Yönetim Sistemi;

Yaya bölgesine araç giriş-çıkışı ve kontrolleri, istanbul Valiliği Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'nca oluşturulacak "Alan Yönetim Sistemi" ile sağlanacaktır.

Konu ile ilgili proje ve dosya ekte olup konunun UKOME'de görüşülmesi" teklif edilmektedir.

 

Son değişiklik Pazar, 07 Ekim 2018 17:48
Yorum yapmak için oturum açın