Cuma, 01 Ağustos 2014 00:00

Adalar Kent Konseyi seçimi

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)
Prof. Dr. Sinan Özbek Prof. Dr. Sinan Özbek Fotoğraflar: Deniz Akkuş

Prof. Dr. Sinan Özbek kimdir?

Kocaeli Üniversitesi, Felsefe Bölümü başkanıdır. 18 yıldır yayımlanan Felsefelogos Dergisi’nin kurucusu ve ilk günden beri Genel Yayın Yönetmeni’dir.

Kurulduğu  günden  beri  Kocaeli  Kent  Konseyi’nin  Yürütme  Kurul Üyesi’dir. Şu andaki Kocaeli Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun en eski ve ara vermemiş üyesidir. Öğrenimini İstanbul Üniversitesi’nde yapmıştır.  Ve  doktora  yaptığı  yıllarda  Avrupa’da  yedi  yıl  yaşamış-tır. Doktorasını tamamladıktan sonra Kocaeli Üniversitesi’nin Felsefe Bölümü’nü kurma davetini kabul ederek 1996 yılında Türkiye’ye dönmüştür ve o tarihten beri de yazları ve kışları Büyükada’da oturmaktadır.

Prof. Dr. Sinan Özbek, Büyükada’da kurulan Felsefe ve Sosyal Araştırmalar  Topluluğu  Derneği’nin  (FESATODER)  kurucu  başkanı  olmuştur. Dernek, Büyükada’da üç büyük uluslararası konferans ve bir de ABD, Almanya ve Türkiye’nin ortak yürüttüğü çalıştay yapmıştır.

20 Temmuz 2014 tarihinde Adalar Belediyesi Nikâh Salonu’nda Kent Konseyi Genel Kurulu yapıldı. Kurul toplantısı, Adalar’da konsey toplantılarının en kalabalığı oldu. Çoğunluk sağlanan ikinci toplantıda Divan Kurulu Başkanlığı’na oy çokluğuyla eski Adalar Kent Konseyi Başkanı Ali Fuat Tolga seçildi. Sandık Kurulu Başkanlığı’na ise oy çokluğuyla Bülent Mısırlıoğlu seçildi.

Katılım listesi 105 kişiden oluşuyordu (Adalar’da bulunan STK, dernek vb. tüzel kişilik sahibi kurum sayısıdır). Toplantıda bu listeden 87 kişi hazır bulundu. Kurula Adalıların da yoğun ilgisi oldu. Salon tamamen doldu, oturamayanlar ayakta izledi.

Kent Konseyi yönergesine göre üç turlu yapılan bir seçimle başkan seçiliyor. İlk turda kurul üyelerinin üçte ikisini oyunu almak gerekiyor. İkinci turda ise salt çoğunluk gerekiyor. (Yani Adalar Kent Konseyi kurul üyelerinin sayısı olan 105’in yarısından bir fazlası.) Bu turda da bu sayıya ulaşılamaması halinde üçüncü tur yapılıyor. Üçüncü turda en çok oy alan iki aday arasında seçim yapılıyor.

Konsey seçime üç başkan adayı ile girdi. Sinan Özbek, Baki Nedim Baltacı, Tuğrul Akoğlu. İlk turda; Sinan Özbek 46 oy, Baki Nedim Baltacı 22 oy, Tuğ-rul Akoğlu 17 oy aldı.

İkinci turda Baltacı 20, Akoğlu 6 oy aldı. Özbek’in sürpriz bir şekilde oyları 56 altıya çıkarak salt çoğunluk aşıldı ve başkanlık seçimi bitmiş oldu. Adalar’ın yeni Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Özbek oldu. Kent Konseyleri 2 + 3 şeklinde olmak üzere 5 yıllığına seçilir. Şimdiki yönetim 2 yıllığına yetki almıştır.

Yürütme Kurulu üyeleri ve aldıkları oylar:

adalar kentk 02 280x151Asil Üyeler:
Aydın Kaplan: 37
Agni Küçüknikolaidis: 36
F. Gülseven Köksal: 33
Pınar Saıoğlu: 29
Katina Türker: 28
İsmail Çiftçioğlu: 26

Adalar Kent Konseyi SeçimiYedek Üyeler:
Alper Tunga Çatal: 24
Emin İlkmen: 16
Şahika Savran:16
Zeynep Dilek Abdullah: 15
Koray Kanbur: 15
Begüm Yavuz: 14
Cavit Kayıkcı: 13
İnci İşbulur: 13

Kent Konseyi Nedir?

Adalar Kent Konseyi Logosu03.07.2005 Tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 76. Maddesi’ne dayanılarak hazırlanan Kent Konseyi yönetmeliği çerçevesinde tüm belediyeler Kent Konseylerini oluşturmak zorundadırlar.

İçişleri Bakanlığı’nca 08.10.2006 ve 26313 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanan Kent Konseyleri Çalışma Yönetmeliği ile değişik: R.G.6/6/2009-27250 tarihli genelgede; kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan kent konseylerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kent Konseyi’nin amaç ve uygulamaları

Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını, Kent Konseylerini, kadın ve gençlik meclisleri başta olmak üzere kent konseyinin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapıları, Meclisler, Çalışma Gurupları, Platform ve Komisyonları,Birleşmiş Milletler Rio Yeryüzü Zirvesi’nde 1992 yılında kabul edilen ve 21. yüzyılın gündemini belirleyen Gündem 21 başlıklı Eylem Planı’nın 28. bölümü uyarınca, yerel yönetimlerin öncülüğünde, sivil toplumun ve diğer ortakların, birlikte kendi sorunlarını ve önceliklerini belirleyerek, kentleri için Yerel Gündem 21 olarak adlandırılan 1997 yılından itibaren uygulanan Türkiye Yerel Gündem 21 Programını, saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindelik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını, Yönetişim ilkelerini ve Yerel Gündem 21’i (YG21)’i ifade eder.Kent Konseyleri ayrıca;a) Kent halkının evrensel değerler ışığında, çevresel, toplumsal, kültürel, sosyal, tarihsel ihtiyaçlarına uygun değişim ve gelişimini sağlayan kısa, orta ve uzun dönem projelerinin hazırlanmasına öncülük etmek, öneriler sunmak, sunulan önerilerin geliş-tirilmesine katkıda bulunmak, bu projelerin takipçisi olmak,b) Kentte, vatandaş duyarlılığını geliştirmek, katılımcı demokrasi kültürünü yaygınlaştırmak ve yerleştirmek, çevresiyle uyumunu ve yaşam kalitesini arttıracak öneri ve çalışmalar için elverişli zemin hazırlamak,c) Kente ait kültür değerlerinin tespiti ve korunması için ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla çalış-malar yapmak, tarihi ve kültürel mirası kent halkına kazandırmak konusunda her türlü girişimde bulunmak,d) Sivil toplum kuruluşları ile birlikte kent yaşamına katkı sağlayan projeler oluşturmasına destek vermek ve çalışma gurupları kurarak katkıda bulunmak,e) Kent sakinlerinin birbirleri ve yönetimlerle, olan ilişkilerini sevgi, saygı, anlayış ve işbirliğine dönüştürmek, Kentte yaşayan insanları, kentlerine sahip çıkan duyarlı bireyler olmaları yönünde teşvik etmek, kamu hukuku ve kamu kültürü duyarlılığını arttırmak işlevlerini görür.

Kent Konseyi’nin görevleri:

 1. Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşerilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,
 2. (Değişik: R.G.6/6/2009-27250) Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,
 3. Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak,
 4. Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,
 5. Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,
 6. Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,
 7. Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,
 8. Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,
 9. Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,
 10. Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,
 11. Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili belediyeye gönderilmesini sağlamaktır.

Kent Konseyi’nde yeni dönem

Kent Konseyi denince içim acır. Başlangıcından bu yana bir hüsrandır Adalar için.

Halbuki ilk kurulduğunda, işte şimdi medeniyet başlayacak demiştim. Özlediğim sivil inisiyatifin hayatımızda aktif rol almaya başlayacak olması gerçekleşebilecek bir rüya idi. Her zamanki gibi ne yaptık ettik, bu rüyayı kâbusa çeviriverdik. Bugüne kadar hiçbir Kent Konseyi yönetimi iş yapmadı Adalar’da. Hem de büyük iddialarla listelere girenler bile hiç çalışmadılar. Farsakoğlu kendilerine şans tanımadı gibi bir bahaneleri vardı ama çalışılmak istenseydi, bir yol bulunur ve çalışılırdı. Kimse alınmasın, ben kendimi de o suçlular arasında sayıyorum.

Şimdi bir ilk oldu. Kent Konseyi genel kurulu yapıldı ve ilk defa farklı bir grup kazandı, hem de açık ara farkla. Sanki STK’lar bir dönemi karartanları cezalandırdı. Yeni dönem Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Özbek’i ve yeni icra kurulu üyelerini tebrik ediyor, başarılar diliyorum.

Önlerinde düğüm haline gelmiş, dünya kadar sorun dursa da, ben tekrar bir ümide kapıldım. Bu güzel İlçenin üzerindeki ölü toprağını kaldırabilir ve özlediğimiz sivil inisiyatifi hayata geçirebilirler.

Bu dönemde bize bir görev düşecekse biz hazırız. Adalı Dergisi’nin sayfaları da emrinizdedir.

Artık az konuşup çok iş yapanla, durmadan konuşup, her yapılanı tenkit edip hiçbir şey yapmayanın kimler olduğu galiba anlaşılmaya başladı.

Faruk Berksan

Son değişiklik Pazar, 11 Ocak 2015 12:03
Yorum yapmak için oturum açın